Comissió Digital

Una de les funcions de la Comissió Digital és la d’implementar l’estratègia de centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre, assoleixin un nivell de competència digital adequat des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

En el nostre cas, aquesta comissió està formada per quatre membres (equip directiu i coord. d’informàtica), els quals pertanyen a diferents departaments d’idiomes de l’escola: alemany, anglès i francès. La comissió es va formar a principis del curs escolar 2022-23 i resta oberta a la incorporació de qualsevol membre de l’equip docent que s’hi vulgui sumar.

Aquesta comissió es reuneix cada dues setmanes amb la figura de la Mentora Digital del Departament d’Educació que ens acompanya en tot aquest procés d’innovació i millora digital.

PLA D’ACTIVITATS DE LA COMISSIÓ DIGITAL 2022-23 – MENTORIA EDC 
VISISTA DATA  TEMES / ACORDS
1 23/09/22
 • Primera reunió en la que s’obtè la informació necessària per començar a dissenyar l’Estratègia Digital de Centre.
 • Iniciar el procés de diagnosi de l’escola mitjançant l’eina SELFIE de la Comissió Europea. Crear i enviar (9-22 novembre) tres enquestes adreçades a diferents grups d’usuaris de l’escola:
 1. Enquesta 1: equip directiu
 2. Enquesta 2: professorat
 3. Enquesta 3: alumnat
2 14/10/22
 • Crear un espai web a on publicar l’Estratègia Digital de Centre. Les eines suggerides per realitzar aquesta acció són Google Sites o bé Nodes Àgora.
 • Sol·licitar als Serveis d’Àgora (18.10.22) un web Nodes per a l’escola.
 • Dins de Nodes, crear la pàgina EDC i estructurar el seu contingut en dues parts ben diferenciades: (1) Estratègia digital i (2) Cultura digital.
3 28/10/22
 • Desenvolupar el contingut que ha de tenir la pàgina Cultura digital. Comencem pels següents apartats:
 • Documentació bàsica: PEC. NOFC. Objectius i indicadors Cultural Digital inclosos en PdD i PGA.
 • Comunicació: Pla de Comunicació del Centre. Accés alumnes a Centros.Net.
 • Preparar el calendari de les sessions FIC 2023 (22h sessions presencials de 2 hores).
4 11/11/22
 • Modificar calendari i format de la FIC 2023 d’acord amb les noves pautes presentades per la mentora: formació 40 hores i acreditació directe de la competència digital docent.
 • Elaborar els documents que mostraran els resultats de la diagnosi de centre realitzada amb l’eina Selfie.
5 25/11/22
 • Redactar el DAFO de centre i publicar-ho al Nodes de l’escola (apartat EDC), un cop analitzats els resultats obtinguts en les tres enquestes Selfie (equip directiu, professorat, alumnat) realitzades al centre durant el mes de novembre. Publicar el DAFO a la pàgina web del centre: EDC –> Diagnosi.
6 20/01/23
 • Un cop analitzat el DAFO, redactar els objectius de l’EDC. Publicar-ho a la pàgina web del centre: EDC –> Objectius.
7 17/03/23
 • Redactar els indicadors i les activitats per a cada objectiu de l’EDC. Publicar-ho a la pàgina web del centre: EDC –> Objectius–> Indicadors i activitats.
8 (virtual) 13/04/23
 • Redactar la temporització dels objectius. Publicar-ho a la pàgina web del centre: EDC –> Planificació i avaluació.

Recursos/bibliografia: