Normativa d’alumnat

NORMATIVA D’ALUMNAT

General
 • Només es pot estar matriculat d’un mateix idioma en una sola de les modalitats possibles – lliure, oficial presencial o semi-presencial -, i només en una sola EOI.
 • Al tauler d’anuncis s’exposarà sempre la informació oficial sobre normativa vigent i qualsevol novetat referent al funcionament del centre.
Renúncies
 • Es podrà renunciar als drets de la matrícula oficial quan l’alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.
 • L’alumne/a oficial pot presentar, a la direcció de l’escola, la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el 30 de novembre. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula (excepte en cas de trasllat a una altra comunitat autònoma).
 • D’aquestes renúncies, l’alumne en podrà fer només una per curs i la reserva de plaça serà només per al curs següent.
 • Els alumnes que hagin fet renúncia d’un curs al qual s’hagin matriculat per primera vegada NO han de pagar la quota de repetidors.
 • Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.
 • Els alumnes oficials del curs 22-23 que vulguin fer un test de nivell el proper mes de setembre han de renunciar a la matrícula oficial i no tenen dret a la reserva de plaça per al curs 23-24.
 • Els alumnes poden optar per fer una renúncia amb devolució de taxes. Això implica la pèrdua de la plaça a l’escola. Per fer aquesta renúncia la data límit és el 3 d’octubre.

Canvis de grup/horai

 • Els alumnes que per motius justificats no puguin assistir a l’horari en el qual es troben matriculats podran sol·licitar un canvi d’horari. El model d’instància es podrà recollir a consergeria, i haurà de ser lliurat a la secretaria del centre.
 • Els canvis d’horari estaran condicionats a l’existència de vacants.
 • El termini per lliurar la sol·licitud és del 3 d’octubre fins al 28 de febrer. El 6 d’octubre hi haurà un sorteig públic, a les 18.30 h, entre les sol·licituds presentades fins a aquell moment.
 • Els canvis concedits es comunicaran telefònicament.

Canvi de nivell del nou alumnat

 • En casos justificats, el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al 29 d’octubre. Si s’accepta el canvi i aquest és possible, l’alumnat  l’haurà de formalitzar abans del 5 de novembre.

Permutes

 • Existeix la possibilitat que dos alumnes que vulguin canviar d’horari facin una permuta entre ells. Han de baixar a secretaria perquè el canvi es faci efectiu.

Assistència de l’alumnat

 • L’assistència a classe serà controlada pel professor.
 • Els alumnes menors d’edat estan obligats a assistir a classe i a justificar per escrit totes les seves absències.

Trasllats de matrícula

Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic:

 • Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el dia 27 d’abril.
 • La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

Trasllat de l’alumne en període no lectiu:

 • Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula els dies 11 i 12 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat.

Convocatòries i règim de repetició

 • Dins de cada nivell —bàsic (1r i 2n), intermedi B1 (3r), intermedi B2 (4t i 5è) i Avançat C1—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial/semi-presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumnat que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell B2 (4t) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
 • L’alumnat que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic (2n) o a segon curs del nivell B2 (5è), el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial/semi-presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.
 • En aquests casos caldrà sol·licitar, del 1 al 12 de juliol, una convocatòria addicional, que només serà vàlida per al curs següent, sempre i quan l’alumnat es matriculi a l’EOI Barcelona – La Pau.
 • Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

Devolució de taxes o preus públics

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 3 d’octubre.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, intermedi B2 o avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
 • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumnat pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI, la qual en registrarà l’entrada i el revisarà, a l’efecte d’orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumnat i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumnat.

Matrícula d’actualització

 • Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol.licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de la darrera matrícula.
 • La sol.licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si hi ha vacants en el curs i l’idioma sol.licitat. La sol.licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol.licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumnat vol.
 • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumnat és de “no qualificat/ada”.
 • En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes no tenen dret a sol.licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol.licitar un certificat d’actualització.
 • Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
 • Durant el mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.