Inscripció proves lliures B1, B2 i C1. Convocatòria de juny 2021

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per obtenir els certificats d’idiomes següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Termini d’inscripció: De l’1 al 5 de març de 2021

Inscripció, descripció i mostres de les proves a la pàgina web del Departament d’Educació

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 9 de març de 2021 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 15 de març de 2021.

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 29 de març de 2021

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 29 de març de 2021.

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir de l’1 d’abril de 2021.