Inscripció proves lliures certificats d’anglès. Convocatòria de febrer 2021

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Termini: del 16 de novembre (a partir de les 9 h) al 20 de novembre de 2020

Inscripció i informació a la pàgina web del Departament

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 23 de novembre de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’1 de desembre de 2020

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 15 de desembre de 2020

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 15 de desembre de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2020