Exàmens lliures B1, B2 i C1. Juny 2023

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per obtenir els certificats d’idiomes següents com a candidats/es lliures:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Termini d’inscripció: Del 27 de febrer al 3 de març de 2023

Inscripció, descripció i mostres de les proves a la pàgina web del Departament d’Educació

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

Dates de les proves escrites. Cal ser a l’EOI a les 15.30 hores.

Alemany – Nivell B1: 9 de juny a les 16 hores.

Alemany – Nivell B2: 15 de juny a les 16 hores.

Anglès – Nivell B1: 1 de juny a les 16 hores.

Anglès – Nivell B2: 9 de juny a les 16 hores

Anglès – Nivell C1: 26 de maig a les 16 hores.

Francès – Nivell B1: 2 de juny a les 16 hores.

Francès – Nivell B2: 12 de juny a les 16 hores.

A banda, hi haurà una prova oral. La convocatòria per aquesta prova es lliurarà durant la prova escrita.