Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic A2.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a partir de mitjan juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivell intermedi B2 i nivell avançat C1 i C2

  • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.
  • L’alumnat oficial o lliure que ha superat les proves de nivell avançat C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:

Cal abonar les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola i tornar a l’escola per presentar el justificant de pagament. Llavors l’escola tramita la sol·licitud del títol. El full de sol·licitud del títol segellat per l’escola juntament amb el resguard de pagament serveix a tots els efectes com a Certificat.

Un cop l’escola rep el títol es comunica a la persona interessada per correu postal. S’ha de recollir personalment a la Secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE. També es pot recollir presentant l’ autorització de terceres persones.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell intermedi B2 i avançat C1 i C2)

  • Ordinària: 78,00 €
  • Famílies nombroses generals o monoparentals: 39,00 €
  • Famílies nombroses de categoria especial: exempts
  • Discapacitat igual o superior al 33%: exempts
  • Víctimes d’actes terroristes: exempts.
  • Infants o adolescents en acolliment familiar: exempts.

A banda d’aquestes, consulteu les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.