Expedició de títols

Nivells bàsic i intermedi

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi.
Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a partir de mitjan juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivells avançat i C1

  • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell avançat.
  • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:

Cal abonar les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola i tornar a l’escola per presentar el justificant de pagament. Llavors l’escola tramita la sol·licitud del títol. El full de sol·licitud del títol segellat per l’escola juntament amb el resguard de pagament serveix a tots els efectes com a Certificat

Un cop l’escola rep el títol es comunica a la persona interessada per correu postal. S’ha de recollir personalment a la Secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE. També es pot recollir presentant l’ autorització de terceres persones.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell avançat i C1 – 2017/2018)

  • Ordinària: 74,95 €
  • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
  • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
  • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts
  • Víctimes d’actes terroristes: Exempts.