Alumnat curs 2023-2024

Calendari de matrícula per al curs 2024 – 2025

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tortosa l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen.

2 i 3 de juliol: Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2023-2024 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària.

4 i 5 de juliol: Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2023-2024 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent.

6, 7 i 8 de juliol: Alumnat d’A1 a C2.2 del curs 2023-2024 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matrícula. Si heu exhaurit les convocatòries (doble de cursos per nivell), heu de sol·licitar convocatòria addicional segons es descriu en aquest document.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’accedir a aquest enllaç. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja. Si no podeu accedir a CentrosNet, mireu aquest tutorial o contacteu amb l’escola.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2024-2025”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 9 i 10 de juliol presencialment a l’escola.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia), i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 18 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.