Alumnat curs 2020-2021

Calendari de matrícula per al curs 2021 – 2022

IMPORTANT: Si vau estudiar a l’EOI de Tortosa o en una altra EOI però no us vau matricular al juliol per estudiar-hi durant el curs 2021 – 2022, preinscriviu-vos i matriculeu-vos hi ara, del 31 d’agost al 3 de setembre, en aquest enllaç. Heu de seguir el mateix procediment que el nou alumnat.

Si ja us vau matricular al mes de juliol, no cal que feu res més. Les classes començaran el 27 o el 28 de setembre, segons el vostre grup i horari.

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tortosa l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen. Aquest calendari s’aplica a tot l’alumnat, excepte el que ha d’accedir al C2.1 d’anglès, que es matricularà al setembre.

1 i 2 de juliol: alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2020-2021 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària.

3 i 4 de juliol: alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2020-2021 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent.

5 i 6 de juliol: alumnat d’A1 a C2.1 del curs 2020 – 2021 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matrícula.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoitortosa.com on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2021-2022”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 8 i 9 de juliol presencialment a l’escola (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia) .

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 12 i 13 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia), i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Alumnes oficials que accedeixen al nivell C2.1 d’anglès 

Per accedir als estudis de C2 (C2.1) d’anglès cal haver obtingut el certificat de nivell Avançat C1 o equivalent en aquest idioma, segons la RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost. Els requisits i l’accés a aquests estudis s’especifiquen a la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig.

Calendari de preinscripció i matrícula per al nivell C2.1 d’anglès

-Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris: dins la primera quinzena de juliol de 2021.

-Publicació de l’oferta de places: 23 de juliol de 2021.

-Presentació telemàtica de sol·licituds: del 31 d’agost i fins a les 15 hores del 3 de setembre de 2021.

-Presentació presencial de sol·licituds: 3 de setembre de 2021 fins a les 14 hores.

-Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten accedir als estudis: del 31 d’agost i fins a les 15 hores del 3 de setembre de 2021.

-Sorteig per a l’assignació de places per a casos d’empat: 15 de setembre de 2021, a les 13 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, CP 08021, Barcelona). Consulta pública de l’assignació de places a partir de les 20 hores, a l’aplicació de la preinscripció.

-Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20 hores del 15 de setembre fins al 17 de setembre de 2021.

-Període de matriculació en línia de les places vacants: 21 de setembre de 2020 des de les 12 hores.