Normes i funcionament

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre EOI de Tortosa estan recollides en aquest document. A continuació, en destaquem les més rellevants.

CURS ESCOLAR 2020-21

Per tal que n’estigueu informats, us donem els conceptes, les dates i terminis dels diversos processos administratius a la nostra escola.

 • Els alumnes podeu accedir des del nostre web a:
  • CentrosNet: aplicatiu que conté el vostre expedient escolar i on el professorat entra la vostra assistència.
  • Moodle: plataforma virtual interactiva de suport al curs.
 • Antics alumnes: els antics alumnes són els alumnes oficials d’un idioma de l’any acadèmic immediatament anterior en la modalitat oficial. Els alumnes que no continuen en la mateixa escola, o discontinuen els seus estudis de l’idioma, són considerats nous alumnes i hauran de seguir el procediment de preinscripció i matriculació per als nous alumnes.
 • Prioritat: Els antics alumnes amb qualificació d’Apte/a tindran prioritat de matriculació sobre els No Aptes, Renúncies i No Presentats. Tots els antics alumnes tindran prioritat sobre els nous alumnes.
 • Continuïtat de dia i/o franja horària: la direcció del centre mantindrà sempre que sigui possible la continuïtat de dia i/o franja horària dels alumnes que promocionen de curs.
 • Alumne lliure: s’entén per alumne lliure aquell que es matricula a l’EOI només per fer l’examen corresponent a la Certificació Acadèmica de Nivell Intermedi (corresponent al 3r curs) o Certificat de Nivell Avançat (corresponent al 5è curs). No es pot ser alumne OFICIAL i LLIURE del mateix idioma en un mateix curs escolar del mateix idioma. La matrícula per a la convocatòria extraordinària (només anglès) sol ser al novembre i per a l’ordinària al febrer (tots els idiomes).  La informació surt publicada al web de la generalitat: Proves lliures Gencat
 • Permanència: Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim oficial, durant un màxim de cursos acadèmics  equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. Hi ha un increment de l’import de matrícula per repetició.
  •  L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic  i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. Mai no es podrà fer un mateix curs una quarta vegada.
  • Si un alumne esgota les convocatòries del nivell, pot demanar a la directora de l’escola una convocatòria addicional al mes de juliol, qui haurà de valorar les circumstàncies al·legades i el seu procés d’aprenentatge al llarg dels dos cursos realitzats.
  •  L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.
  • Dins del nivell C1, l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics.  En casos excepcionals, el director podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti.
 • Renúncies al cursL’alumne/a oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa. Fora de termini, sí que es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final. D’aquestes renúncies, l’alumne en podrà fer només una per curs.

Termini: 30 de novembre de 2020

 • Renúncia als cursos superats: es pot sol·licitar la renuncia a un curs superat sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. El curs renunciat computarà a efectes de repetició i es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumne.
 • Trasllats d’expedient

Hi ha dos tipus de trasllats d’expedient:

 • Excepcional: per l’antic alumnat matriculat al juliol i que vol començar en una altra EOI al mes de setembre. Aquest trasllat s’ha de sol·licitar el 16 i 17 de juliol de 2018 a l’escola de destinació. En aquest període no es pot sol·licitar el trasllat de matrícula de nivell C1 d’anglès.
 • Trasllat de matrícula viva: Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar en el curs en un altre centre mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient”. No es garanteix plaça.
  • De cursos extensius (anuals): termini a determinar
 • Canvis d’horaris: es podrà concedir canvis en l’horari assignat en què hi hagi places vacants a partir del primer dia de classe.  Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI de Tortosa, tinguin un horari incompatible, laboral o acadèmic (universitat, institut, escola, etc.) i s’han de justificar documentalment. Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat, tindran un número d’ordre i s’aniran resolent a mida que vagin sorgint les condicions per tal que es puguin concedir i es notificaran a l’interessat per escrit.
 • Reclamacions motivades per les qualificacions
  • Durant el curs: si no es resolen directament entre el professor/a i l’alumne/a afectats, es traslladaran al departament corresponent per tal que s’estudiïn.
  • Per qualificacions finals: Les reclamacions respecte a les qualificacions finals es resoldran d’acord amb el procediment previst en l’article 14 de l’Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009).
 • Biblioteca del centre: hi podreu consultar i agafar en préstec material didàctic, llibres i material d’àudio i vídeo. Dirigiu-vos a la coordinadora de biblioteca, al professorat o al web de l’escola per a les condicions de consulta i préstec. Cal disposar del carnet de l’alumne o el carnet de l’ex-alumne, havent pagat els 30€ del curs escolar vigent.
 • Devolució de taxes o preus públics: termini a determinar . Altres situacions, demaneu informació a secretaria.
 • Beques i ajuts: informació al web del Departament d’Ensenyament (Serveis i tràmits >Beques). Per a les beques als estudis de l’EOI, el termini de sol·licitud es publicarà aviat.