Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI XXXX. El consell escolar de l’EOI XXXX està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Pilar Lorem
Secretària: Marta Ipsum
Cap d’estudis: Isabel Dolor

Representants del professorat

Sonia Lorem, Marta Ipsum i Maria Dolor Sit

Representants de l’alumnat

Carmen Lorem, Eva Impsum, Roser Dolor i Edgar Sit

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Ariadna Lorem Ipsum

Representant de l’Ajuntament

Susana Ipsum