Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’alemany, anglès i francès.

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI de Tortosa imparteix el curs oficial extensiu en horari altern, classes de dues hores i quinze minuts en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

HORARI DE CLASSE

En horari de matí s’hi pot estudiar de 1r a 5è d’anglès. La franja horària de classe és de 9.30 a 12 hores.

A la tarda s’hi pot estudiar  de 1r a 5è de francès i d’alemany i de 1r a C1 d’anglès. Les franges horàries de classe són de 16.30 a 19 hores i de 19 a 21.30 hores.
La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) 8/2013, de 9 de desembre) estableix l’ ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 8 cursos:

  • Nivell Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • Nivell Intermedi: de 3 cursos (3r, 4t i 5è nivell)
  • Nivell Avançat: de 3 cursos (Nivells C1 i C2)
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r BÀSIC A1
2n BÀSIC A2
3r INTERMEDI B1
4t INTERMEDI B2.1
INTERMEDI B2.2
C1 AVANÇAT C1

Podeu consultar el curriculum en aquest enllaç

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc Europeu de Referència. Al final del nivell intermedi B1, intermedi B2 i nivell avançat els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell intermedi B1 es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell intermedi B2 es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell avançat C1 es poden situar dins la franja C1 del Consell d’Europa, usuari competent, capacitat per tasques complexes de treball i /o estudi.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2019-2020

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI C1
CURSOS 1r 2n 3r 4t C1
Idioma Grups per nivells
Alemany 1 1 1 1 1
Anglès 3 3 4 3 2 1
Francès 1 1 1 1 1