Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes alemany, anglès i francès.

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

Les classes duren 2h i 15 i són o bé en dilluns i dimecres o bé en dimarts i dijous.

HORARI DE CLASSE

En horari de matí s’hi pot estudiar d’A2 a B2  d’anglès. La franja horària de classe és de 9.30 a 11.45 hores.

A la tarda s’hi pot estudiar  d’A1 a B2 de francès i d’alemany i d’A1 a C2.2 d’anglès. Les franges horàries de classe són de 16 a 18.15 hores i de 18.30 a 20.45 hores.

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula.

Horaris d’alemany

Horaris d’anglès

Horaris de francès

PROGRAMA D’ESTUDIS

La Llei Orgànica 3/2020 estableix l’ ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 8 cursos:

  • Nivell Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • Nivell Intermedi: de 3 cursos (3r, 4t i 5è nivell)
  • Nivell Avançat: de 3 cursos (Nivells C1 i C2)
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r BÀSIC A1
2n BÀSIC A2
3r INTERMEDI B1
4t INTERMEDI B2.1
INTERMEDI B2.2
C1 AVANÇAT C1
C2.1 AVANÇAT C2

Podeu consultar el curriculum en aquest enllaç

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc Europeu de Referència. Al final del nivell intermedi B1, intermedi B2 i nivell avançat C1 i C2.2 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell intermedi B1 es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell intermedi B2 es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell avançat C1 es poden situar dins la franja C1 del Consell d’Europa, usuari competent, capacitat per tasques complexes de treball i /o estudi.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell avançat C2 es poden situar dins la franja C2 del Consell d’Europa, usuari experimentat.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2023-2024

Alemany: 1 grup de cada nivell d’A1 a B2

Anglès: 1 grup d’A1, 3 grups d’A2, 3 grups de B1, 2 grups de B2.1, 3 grups de B2, 2 grups de C1, 1 grup de C2.1 i 1 grup de C2.2

Francès: 1 grup de cada nivell d’A1 a B2