Matrícula

 

La matrícula d’alumnat del curs anterior es porta a terme durant el mes de juliol.

Entre finals d’agost i principis de setembre s’obre la preinscripció i matrícula per a nou alumnat.

Tots els processos de matrícula es poden fer per internet, i també presencialment a l’EOI.

IMPORTANT: Tots els cursos estan gravats per una taxa o un preu públic en concepte de matrícula i, a més, per un preu públic de 30 € en concepte de materials i accés a la plataforma.

A continuació teniu informació sobre les taxes i preus públics per als cursos d’Escola Oficial d’Idiomes. En el moment de fer la matrícula online l’alumnat ha de seleccionar les bonificacions i / o exempcions que li pertoquin i adjuntar la documentació justificativa. Les bonificacions són acumulables.

TAXES. S’apliquen als nivells B1 i B2

Taxes Nivell Intermedi

*Si un alumne/a es matricula de dos o més idiomes, l’exempció només abasta l’idioma per al qual s’ha concedit la beca. L’exempció només es concedirà per al mateix curs acadèmic per al qual s’ha concedit la beca. A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumnat ha d’abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import de la taxa mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts.

** La condició de persona tutelada o extutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes).

PREUS PÚBLICS. S’apliquen als nivells A1, A2, C1 i C2

Preus públics

PREUS PÚBLICS. S’apliquen a TOTS els nivells

Preus públics 2

Segons l’ORDRE EDU/114/2021 el pagament d’aquest preu públic és obligatori i està subjecte a bonificacions i/o exempcions dels preus públics.

Normativa:

ORDRE EDU/90/23, de 21 d’abril, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació.

Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació.