Convalidacions ESO i Batxillerat

CONVALIDACIONS ESO

L’alumnat que cursa una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, que no s’ofereixi en el centre educatiu, pot sol·licitar-ne el reconeixement. En aquest cas, l’alumne o alumna ha d’acreditar que està matriculat en una EOI i ha de comunicar, si es dona el cas, l’abandonament d’aquests estudis.

El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

a. Sol·licitar al centre de secundària el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de Segona Llengua Estrangera. Aquesta sol·licitud cal fer-la cada any

b. En la sol·licitud cal adjuntar el comprovant de matrícula.

c. Presentar al centre, a final de curs, un certificat de superació dels estudis expedit per l’EOI.

El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l’alumne o alumna. Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs. El reconeixement de la formació en cursos posteriors queda supeditada a l’acreditació de la superació del curs previ.

CONVALIDACIONS BATXILLERAT 

Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar:

primer curs, la convalidació de 6 hores setmanals de matèries de la franja d’optatives de qualsevol de les tres franges optatives, si es dona alguna de les condicions següents:

  • Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La convalidació tindrà caràcter anual.

segon curs, la convalidació de 4 hores setmanals de matèries optatives, si es dona alguna de les condicions següents:

  • Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne/a abans del darrer dia lectiu del mes d’octubre al centre on estudia batxillerat, juntament amb el certificat expedit per l’EOI on s’acredita el curs de la segona llengua estrangera que cursa l’alumne/a. El director o directora del centre resol la sol·licitud.

La convalidació està condicionada a la valoració favorable del seguiment de l’alumne/a i l’aprofitament del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.

Procés de convalidació

Abans del darrer dia lectiu del mes d’octubre, l’alumne/a presenta al centre on cursa el batxillerat,  la Sol·licitud i el Certificat.

El director o directora del centre resol la sol·licitud seguint el model de la Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries optatives de batxillerat basant-se en estudis de cursats en l’EOI (CEO3).

El centre notifica per escrit la resolució a l’alumne/a. En cas de disconformitat, s’hi pot presentar un recurs davant el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant el o la gerent del Consorci d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.

Abans de l’1 de desembre del curs escolar corresponent, el centre de batxillerat envia, per valisa electrònica, un exemplar de la resolució a l’EOI, per tal que l’EOI tingui coneixement de la situació de l’alumne/a. Si es tracta d’un centre privat, que no disposa d’eValisa, la informació s’ha d’enviar per petició genèrica o com es consideri oportú.

La convalidació està condicionada a la valoració favorable del seguiment de l’alumne o  alumna i l’aprofitament del curs a l’EOI, que cal documentar amb el Certificat d’aprofitament del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI (CEO4).

Durant la primera quinzena del mes de maig, l’EOI ha de comunicar el resultat de l’avaluació al centre on l’alumne o alumna estudia batxillerat, en què es faci constar la menció “cursat amb aprofitament” o “cursat sense aprofitament”. L’EOI ha d’enviar aquesta informació per valisa electrònica. Si es tracta d’un centre privat, que no disposa d’eValisa, la informació s’ha d’enviar per petició genèrica o com es consideri oportú.