Estratègia

Per elaborar l’EDC d’un centre i concretar-la en un document, és convenient seguir una sèrie de fases. En primer lloc, començarem a fer una diagnosi del centre. A partir del resultat d’aquesta diagnosi, dels objectius que marca el PEC, dels objectius que marca el Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on vol arribar el centre en termes digitals, seleccionarem i prioritzarem els objectius a mitjà termini (3 o 4 anys). Tot seguit, definirem i farem la planificació accions concretes per aconseguir aquests objectius. De forma periòdica farem l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal modificar i millorar l’EDC. També recollirem totes les accions ja consolidades al centre, plans, protocols, normatives, etc. que conformaran la cultura digital del centre.

Font : Estratègia Digital de Centre, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya