Devolució de taxes o preus públics

Segons els documents per a l’organització i la gestió dels centres publicat pel Departament d’Educació cada inici de curs, les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia al curs, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixen fins al 10 d’octubre
  • Pagaments duplicats o per import superior. 
  • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne o alumna té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent. 
  • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis d’horari laboral ni els canvis de domicili o similars. 
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre. 

Renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i a l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne/a.

Vies de sol·licitud:

1. Preferiblement de manera telemàtica a 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts

2. Per a tramitació en línia assistida podeu adreçar-vos presencialment a les Oficines de Registre de Serveis Centrals i dels Serveis Territorials del Departament d’Educació.

  1. De manera presencial, emplenant aquest formulari i lliurant-lo a la secretaria de l’escola. 

Documentació necessària:

  • Còpia del resguard de matrícula
  • Còpia del comprovant de pagament de la taxa o preu públic

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI, sinó del “Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació”, que és qui en comunica la resolució directament a l’alumnat .

Sol·licitud de devolució de taxes o preus públics per altres motius

Aquests casos es tramiten a la secretaria de l’EOI i s’ha d’omplir aquest formulari i presentar la documentació acreditativa necessària.