Devolució de taxes o preus públics

Segons els documents per a l’organització i la gestió dels centres publicat pel Departament d’Educació cada inici de curs, les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia al curs, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixen fins al 10 d’octubre
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2, i de nivell avançat C1 i C2, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.  
  • Pagaments duplicats o per import superior. 
  • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne o alumna té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent. 
  • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis d’horari laboral ni els canvis de domicili o similars. 
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre. 

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i a l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne/a.

Procediment

La sol·licitud de devolució es pot fer:

  • Accedint al següent enllaç, des d’on es podrà omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts 

Important: les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instruccions d’inici de cada curs acadèmic, tant si arriben per via electrònica com si arriben en paper, seran desestimades si no van acompanyades del corresponent full de renúncia amb devolució de taxes signat per l’alumne/a i registrat (amb data i segell) per l’EOI.

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI sinó del Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació, que és qui comunica directament a l’alumnat la resolució. Si voleu saber l’estat de la vostra sol·licitud cal que us poseu en contacte amb aquest servei a l’adreça electrònica: gestioingressos.educacio@gencat.cat.