Exàmens lliures B1, B2, C1 i C2 – Juny 2024

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per obtenir els certificats d’idiomes següents com a candidats/es lliures:

Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Nivell intermedi B2 del MECR

Nivell avançat C1 del MECR

Nivell avançat C2 del MECR

Termini d’inscripció: Del 26 de febrer a l’1 de març de 2024

Inscripció, descripció i mostres de les proves a la pàgina web del Departament d’Educació

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 4 de març de 2024 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2024

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 22 de març de 2024

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 22 de març de 2024

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 2 d’abril de 2024

Dates de les proves escrites. Cal ser a l’EOI a les 15.30 hores.

Alemany – Nivell B1: 7 de juny a les 16 hores.

Alemany – Nivell B2: 13 de juny a les 16 hores.

Anglès – Nivell B1: 29 de maig a les 16 hores.

Anglès – Nivell B2: 31 de maig a les 16 hores

Anglès – Nivell C1: 27 de maig a les 16 hores.

Anglès – Nivell C2: 24 de maig a les 16 hores

Francès – Nivell B1: 3 de juny a les 16 hores.

Francès – Nivell B2: 10 de juny a les 16 hores.

A banda, hi haurà una prova oral. La convocatòria per aquesta prova es lliurarà durant la prova escrita.

Qualificacions provisionals: 25 de juny de 2024

Qualificacions definitives: 1 de juliol de 2024