Eleccions al Consell Escolar

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis i representats de l’Ajuntament.

LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. La EDU/3014/2023, de 30 d’agost, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i el decret 102/2010, de 3 d’agost de 2010 (DOGC 5686-5-8-2010) va iniciar el procés d’elecció dels membres del Consell Escolar d’aquesta escola, que tindrà lloc entre el 30 d’octubre i el 19 de desembre de 2023.

CALENDARI I ACTUACIONS EN LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE L’EOI DE TORTOSA

Podeu consultar el calendari i les actuacions en aquest document

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Els candidats poden presentar la seva candidatura omplint el model de presentació de candidatura i presentant-lo a la secretaria o consergeria del centre fins el dia 16 de novembre.