Curs perfeccionament B2+ anglès i francès 2020/2021

Descripció Curs semipresencial de perfeccionament, i en setmanes alternes, adreçat a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma i que tinguin un nivell de llengua B2 del Marc Europeu Comú de Referència.
Durada 70 hores
Dates del 4 de novembre de 2020 al 9 de juny de 2021 (ambdós inclosos)
Horari Dimecres de 18:30 a 21 hores, un presencialment i el següent online
Avaluació Hi haurà una avaluació contínua i en acabar el curs, es lliurarà un certificat d’aprofitament, en cas de superar el curs  o d’assistència a aquells alumnes que hagin assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

*Curs reconegut com a crèdit de formació.

Matriculació:

Matrícula: a partir del 8 d’octubre.

  • Presencialment en horari del departament d’alumnat.
  • Telemàtica: Trametre l’imprès d’inscripció + comprovant de pagament a secretaria@eoisabadell.cat. Cap matrícula serà vàlida sense el correu de confirmació que es trametrà des de l’escola un cop comprovat el pagament.

Documentació:

  • Imprès
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del carnet actualitzat acreditatiu de la reducció/exempció de taxes, si escau.

Preus:

Matrícula ordinària Bonificacions* Exempcions*
302,80 € 151,40 40€

*Les persones amb document acreditatiu de reducció o exempció  de taxes hauran de formalitzar la matrícula presencialment a secretaria.

Reducció/exempció del preu públic (imprescindible l’acreditació corresponent):

  • Bonificació del 50%: famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals.
  • Exempció: famílies nombroses de categoria especial, persones amb una discapacitat mínima del 33%, víctimes del terrorisme, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció o renda activa d’inserció i víctimes de violència de gènere.

En cas de no tenir acreditat el nivell, caldrà sol·licitar test de nivell.

Anul·lació de la matrícula:

  • A iniciativa de l’escola, si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornarà l’import total de la matrícula.
  • A iniciativa de l’alumne es reemborsarà l’import pagat menys les taxes en concepte de despeses administratives, sempre que l’anul·lació es faci abans d’inici del curs. No es reemborsarà cap import un cop hagi iniciat el curs.