Taula d’equivalències d’alemany

ALEMANY  (NOMÉS SÓN VÀLIDES LES CERTIFICACIONS DELS ANYS 2015, 2016 i 2017)
Institució/Organisme B1 B2 C1 C2
Departament
d’Ensenyament. Escoles
Oficials d’Idiomes
Certificat de nivell

intermedi

Certificat de nivell

avançat

Certificat de nivell C1
Universitats de
Catalunya
Certificats de nivell
B1 propis de les
universitats
catalanes
CLUC B2

Certificats de nivell
B2 propis de les
universitats
catalanes

Certificats de nivell C1
propis de les universitats
catalanes
Universitats espanyoles
– Certificats amb el
segell CertAcles
CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2
Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1

Zertifikat Deutsch

 

Goethe-Zertifikat B2

ZDfB

Zertifikat Deutsch für den Beruf

 

Zertifikat Deutsch

Plus

 

Goethe-Zertifikat C1

 

PWD

Prüfung Wirtschaftsdeutsch

International

Goethe-Zertifikat

C2: GDS
ZOP
Zentrale
Oberstufenprüfung

KDS

Kleines Deutsches Sprachdiplom

GDS

Großes Deutsches Sprachdiplom

TestDaF-Institut TDN 3

TestDaf nivell 3

 

TDN 4

TestDaf nivell 4

 

TDN 5

TestDaf nivell 5

 

Certificats europeus
d’idiomes/The European
Language Certificates
(telc)
telc Deutsch B1 telc Deutsch B2 telc Deutsch C1 telc Deutsch C2
Österreichisches
Sprachdiplom Deutsch
(ÖSD)
Österreichisches

Sprachdiplom B1

B1 ZD/ZDÖ/ZB1

 

MD

Mittelstufe Deutsch

 

 

OD

Oberstufe Deutsch

 

 

WD

Wirtschaftssprache

Deutsch

 

CLES (Certificat de
Compétences en
Langues de
l’Enseignement
Supérieur)
CLES 1 CLES 2 CLES 3

 

Certificats homologats
UNIcert
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3/4
CERTIUNI (Plataforma
de Certificació
Universitària)
BULATS 40-59

Business Language

Testing Service

BULATS 60-74

Business Language

Testing Service

BULATS 75-89

Business Language

Testing Service

BULATS 90-100

Business Language

Testing Service

Deutsche
Sprachprüfung für den
Hochschulzugang
(DSH)
DSH-1 DSH-2 DSH-3
Deutsches
Sprachdiplom der
Kultusministerkonferenz
(DSD)
DSD I DSD II