Renúncia de convocatòria

L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació a un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició (sempre que es faci dins el termini indicat), ni el dret al retorn de cap taxa.

Sol·licitud de renúncia

Termini

cliqueu AQUÍ

fins el 30 de novembre

Si s’abandona amb posterioritat al termini de renúncia establert, el curs es computarà a efectes de repetició i es tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. Els curs renunciat computarà a efectes de repetició.