PAS

CÀRREC
NOM I COGNOM
CORREU
Personal d’administració i serveis
Manel Mesas
mmesas@xtec.cat