Presentació

Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles (EOI Banyoles)

L’Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles es va inaugurar el setembre de 2005 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Decret GOV/139/2010, de 3 d’agost). Es troba en els locals que l’Ajuntament de Banyoles va cedir i que estan ubicats al C/ Llibertat,  155, 2n D-E.
L’EOI Banyoles és un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE) i depèn de la Direcció General d’Educació Inclusiva i Llengües. Actualment s’hi ofereix anglès (nivells d’A1 a C1) i francès (nivells d’A1 a B1).
Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Marc legal de les EOI

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04/05/2006)
  • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
  • Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa, 8/2013 de 9 de desembre (LOMCE).
  • Decret 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.
  • Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.
  • Reial Decret 1/2019, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficials dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

 

Marc europeu comú de referència per a les llengües

El pla d’estudis a les EOI s’estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d’idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.

Idiomes a les EOI

Podreu trobar més informació sobre els idiomes a les EOI en el vídeo clicant AQUÍ.