Alumnat oficial

MATRÍCULA EN LÍNIA PER A L’ALUMNAT OFICIAL PER AL CURS 2023-2024*

Es considera `alumnat oficial´ les persones matriculades en un curs oficial a l’EOI Banyoles l’any acadèmic immediatament anterior. L’alumnat oficial té preferència per matricular-se en el curs següent.

Caldrà fer-la matrícula per mitjà de l’aplicatiu `Gestió i matrícula en línia´. Instruccions d’accés AQUÍ

Usuari data naixement       dd/mm/aaaa       (cal posar les barres)
Contrasenya DNI, NIE o passaport                         (sense lletra final)
Contrasenya personal alumnat / tutor creeu una contrasenya

 

*En cas que l’alumnat oficial no es matriculi al juliol, ho podrà fer al setembre com a alumnat nou.

Calendari de matrícula curs 2023-2024

3 i 4 de juliol
alumnat apte que vol mantenir la mateixa franja horària

(clicant AQUÍ)

5 i 6 de juliol
alumnat apte que vol canviar la franja horària

(clicant AQUÍ)

7 i 10 de juliol
alumnat no apteno presentat o que ha renunciat

(clicant AQUÍ)

11 i 12 de juliol
resolució d’incidències a l’escola (horari de 9 h a 13 h)
13 i 14 de juliol
sol·licitud de trasllat de matrícula a una altra escola (s’ha de fer presencialment a l’escola de destinació)

 

Enllaços

Calendari de matrícules oficials 2023-2024
Gestió i matrícula en línia

Preus: taxes (nivells B1, B2.1 i B2.2) i preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2)

vegeu també les taules del final d’aquesta pàgina

Horaris anglès curs 2023-2024 (es publicaran en breu)
Horaris francès curs 2023-2024 (es publicaran en breu)

 

Procés de matrícula

Per tal d’agilitar el procés, l’alumnat oficial farà la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol, seguint les pautes i calendari establerts. Caldrà entrar a la pàgina web de l’escola i clicar sobre l’enllaç a l’aplicatiu `Gestió i matrícula en línia´. Aquest aplicatiu s’obrirà cada nou termini a les 9 h del dia que s’indica en el calendari, sense tancar l’anterior franja.

L’aplicatiu proporcionarà dues cartes de pagament:

1] import de la matrícula;

2] serveis d’accés a la plataforma i material didàctics dels ensenyament d’idiomes

Aquestes dues quantitats s’hauran de fer efectiu a CaixaBank en el termini de 24 h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. L’alumnat que no es matriculi dins d’aquest  període del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet.

Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat l’haurà de resoldre presencialment a l’escola els dies de juliol que s’indiquen en el calendari.

L’alumnat que es matriculi durant el mes de juliol no podrà preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

Trasllat de matrícula

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, l’alumnat oficial que hagi formalitzat la matrícula al seu centre d’origen podrà sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 13 i 14 de juliol de 2023. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb les persones interessades per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, s’haurà de tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

 

Taxes i preus públics (vegeu les bonificacions en el següent apartat)

 

Taxes oficials (nivells B1, B2.1 i B2.2)
(establertes per ORDRE EDU/80/2020 d’11 de juny, modificada per la Llei 2/2023)
Matrícula 297,60€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per segona vegada) 386,90€ + 39,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per tercera vegada) 535,70€ + 54,00€*

Per accedir al lloc web de les taxes oficials, cliqueu AQUÍ.

Preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2)
(establerts per ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació)
Matrícula 275,00€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per segona vegada) 357,50€ + 39,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per tercera vegada) 495,00€ + 54,00€*

Per accedir al lloc web dels preus públics, cliqueu AQUÍ.

*30,00€ (preu públic) (preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes) (ORDRE EDU/114/2021 de 25 de maig). Aquesta quantitat pot variar ja que queda subjecta a les bonificacions o penalitzacions (repetició de curs…) que s’apliquen als preus públics.

**Aquests preus no inclouen els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

 

Bonificacions

Es recomana consultar les bonificacions tant per taxes (nivells B1, B2,1 i B2.2) (Taxa pels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes) com per a preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2) (Ensenyaments d’idiomes), que poden arribar a ser del 100% de la matrícula.

Algunes d’aquestes bonificacions són:

Bonificació del 50%
membres de família nombrosa de categoria general
membres de famílies monoparentals
Exempció del 100%
membres de família nombrosa de categoria especial
 membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)
persones amb discapacitat igual o superior al 33%
infants o adolescents en acolliment familiar

 

Altres bonificacions:

Bonificacions taxes B1, B2 i B2.2
podeu clicar AQUÍ (dins `Taxes per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes´)
Bonificacions preus públics A1, A2, C1 i C2
podeu clicar AQUÍ (dins `Ensenyaments d’idiomes´)

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.