Matrícula d’actualització: nivell ja cursat

Cursos d’actualització: tornar a fer un nivell que ja has assolit

En cas d’haver fet i superat un curs a l’EOI com a mínim fa dos anys des de la darrera matrícula, es pot tornar a assistir al mateix curs o a un curs inferior.

Aquest tipus de curs no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne/a és `no qualificat/ada´.

MATRÍCULA
PREUS PÚBLICS
TAXES
finals de setembre a l’escola
275,00€ + 30,00€*
(nivells A1, A2, C1 i C2)
297,60€ + 30,00€*
(nivells B1, B2.1 i B2.2)

La sol·licitud per a la matrícula d’actualització s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el període d’admissió de l’alumnat oficial i l’alumnat nou (finals de setembre), i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma que es demana.

El preu del curs és el corresponent a les taxes o preu públic, sense penalització per repetició.

*30,00€ (preu públic) (preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes) (ORDRE EDU/114/2021 de 25 de maig). Aquesta quantitat pot variar ja que queda subjecta a les bonificacions o penalitzacions (repetició de curs…) que s’apliquen als preus públics.

**Aquests preus no inclouen els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

En cas que es vulgui continuar els estudis l’any següent com a alumnat oficial, caldrà fer la preinscripció i matrícula al setembre com a alumnat nou.