Alumnat nou

PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA PER A L’ALUMNAT NOU PER AL CURS 2023-2024

del 4 al 13 de setembre 2023 fins a les 14 h

 

Alumnat nou

s’accedeix per primera vegada a l’EOI de Banyoles
es prové d’una altra EOI
es comença un altre idioma
s’ha perdut l’oficialitat (alumnat no matriculat en l’any acadèmic anterior)
alumnat lliure que vol ser oficial

 

Edat mínima per estudiar en una Escola Oficial d’Idiomes (EOI)

16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
14 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
si es vol cursar una llengua diferent a la que es fa com a primera llengua estrangera a l’ESO. En aquest cas, s’haurà d’aportar un certificat del centre on s’estudia la primera llengua estrangera.

 

Infografia de la preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024

Podeu fer clic AQUÍ per veure la informació sobre l’accés, preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024

 

Preinscripció

 

Telemàtica:
4 al 13 de setembre (14 h)
Centre:
13 setembre (EOI Banyoles, C/ Llibertat 155, 2n Banyoles)   de 9 a 13 h
La preinscripció pot ser a: 
A1 (primer)
A2, B1, B2.1, B2.2 o C1
prova de nivell

        

Preinscripció a A1 (primer)
Si no es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
4 al 13 de setembre fins a les 14 h
(i) faig la preinscripció i trio grup i horari
                                                (clicant AQUÍ)
15 setembre a partir de les 20 h
(ii) comprovo si he estat admès o sóc a la llista d’espera
15 al 19 de setembre
(iii) si he estat admès, em matriculo
21 de setembre a partir de les 12 h (anglès) o el 22 de setembre a partir de les 9 h (altres llengües)
(iv) si no he estat admès però sóc a la llista d’espera i hi ha places, em matriculo
Preinscripció a A2, B1, B2.1, B2.2 o C1
Només si es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si es té un certificat de l’idioma segons la taula d’exempcions (cliqueu AQUÍ per veure la taula)
4 al 13 de setembre fins a les 14 h
(i) faig la preinscripció i trio grup i horari
(clicant AQUÍ)
4 al 13 de setembre (en línia fins a les 17 h, al centre fins a les 13 h)
(ii) adjunto la documentació acreditativa del nivell en el moment de fer la preinscripció telemàtica o a l’EOI de Banyoles
15 setembre a partir de les 20 h
(iii) comprovo si he estat admès o sóc a la llista d’espera
15 al 19 de setembre
(iv) si he estat admès, em matriculo
21 de setembre a partir de les 12 h (anglès) o el 22 de setembre a partir de les 9 h (altres llengües)
(v) si no he estat admès però sóc a la llista d’espera i hi ha places, em matriculo
Preinscripció fent una prova de nivell
Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a A1 (primer) i no es disposa d’un certificat de l’idioma segons la taula d’exempcions (cliqueu AQUÍ per veure la taula), es podrà fer una prova de nivell.
4 al 13 de setembre fins a les 14 h
(i) faig la preinscripció i trio `test de nivell´
(clicant AQUÍ)
4 al 13 de setembre fins a les 17 h
(ii) faig el test de nivell en línia (només per anglès, francès i alemany)* i trio grup i horari del curs assignat
15 setembre a partir de les 20 h
(iii) comprovo si he estat admès o sóc a la llista d’espera
15 al 19 de setembre
(iv) si he estat admès, em matriculo
el 21 de setembre a partir de les 12 h (anglès) o el 22 de setembre a partir de les 9 h (altres llengües)
(v) si no he estat admès però sóc a la llista d’espera i hi ha places, em matriculo

*Per a llengües diferents a l’anglès, francès i alemany, caldrà fer la prova de nivell el dia i al lloc assignat.

Proves de nivell

  1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
  2. En el cas d’anglès, francès i alemany la prova es fa telemàticament quan es fa la preinscripció o en algun moment posterior i fins el 13 de setembre de 2023.
  3. Per a altres idiomes, caldrà consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova una vegada feta la preinscripció. El dia 14 de setembre de 2023 (a partir de les 18 h) es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell.
  4. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.
  5. La no presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.
Matrícula
  • Si he fet la preinscripció i he estat admès, faig la matrícula telemàticament del 15 al 19 de setembre de 2023.
  • Si sóc a la llista d’espera i queden places, faig la matrícula telemàticament el 21 de setembre de 2023 a partir de les 12 h si l’idioma escollit és anglès o el 22 de setembre de 2023 a partir de les 9 h per a altres llengües.

Un cap feta la matrícula s’haurà de fer arribar aquesta documentació de l’EOI:

  • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
  • Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =<33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)

 

Taxes i preus públics (vegeu les bonificacions en el següent apartat)
Taxes oficials (nivells B1, B2.1 i B2.2)
(establertes per ORDRE EDU/80/2020 d’11 de juny)
Matrícula
297,60€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per segona vegada)
386,90€ + 39,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per tercera vegada)
535,70€ + 54,00€*

Per accedir al lloc web de les taxes oficials, cliqueu AQUÍ.

 

Preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2)
(establerts per ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació)
Matrícula
275,00€ + 30,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per segona vegada)
357,50€ + 39,00€*
Matrícula repetidors (fer el mateix curs per tercera vegada)
495,00€ + 54,00€*

Per accedir al lloc web dels preus públics, cliqueu AQUÍ.

*30,00€ (preu públic) (preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes) (ORDRE EDU/114/2021 de 25 de maig). Aquesta quantitat pot variar ja que queda subjecta a les bonificacions o penalitzacions (repetició de curs…) que s’apliquen als preus públics.

**Aquests preus no inclouen els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

 

Bonificacions

Es recomana consultar les bonificacions tant per taxes (nivells B1, B2,1 i B2.2) (Taxa pels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes) com per a preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2) (Ensenyaments d’idiomes), que poden arribar a ser del 100% de la matrícula.

Algunes d’aquestes bonificacions són:

Bonificació del 50%
membres de família nombrosa de categoria general
membres de famílies monoparentals
Exempció del 100%
membres de família nombrosa de categoria especial
 membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)
persones amb discapacitat igual o superior al 33%
infants o adolescents en acolliment familiar

 

Altres bonificacions:

Bonificacions taxes B1, B2 i B2.2
podeu clicar AQUÍ (dins `Taxes per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes´)
Bonificacions preus públics A1, A2, C1 i C2
podeu clicar AQUÍ (dins `Ensenyaments d’idiomes´)

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.