Alumnat nou

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EN LÍNIA PER A L’ALUMNAT NOU PER AL CURS 2024-2025

setembre 2024

Alumnat nou

Es considera que l’alumnat és nou quan: 

s’accedeix per primera vegada a l’EOI de Banyoles

es prové d’una altra EOI

es comença un altre idioma

s’ha perdut l’oficialitat (alumnat no matriculat en l’any acadèmic anterior)

alumnat lliure que vol ser oficial

 

Edat mínima per estudiar en una Escola Oficial d’Idiomes (EOI)

16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)

Si es vol cursar una llengua diferent a la que es fa com a primera llengua estrangera a l’ESO:

14 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)

 En aquest cas, s’haurà d’aportar un certificat del centre on s’estudia la primera llengua estrangera.

 

Enllaços

Infografia de la preinscripció i matrícula per al curs 2024-2025

Gestió i matrícula en línia

Preus: taxes (nivells B1, B2.1 i B2.2) i preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2)

vegeu també les taules del final d’aquesta pàgina

Horaris anglès curs 2024-2025

Horaris francès curs 2024-2025

 

Preinscripció curs 2024-2025 (setembre 2024)

Telemàtica:

del 2 setembre (a partir de les 12 h) al 9 setembre (fins a les 15 h)

La preinscripció pot ser a: 

A1 (primer)

A2, B1, B2.1, B2.2 o C1

prova de nivell

        

Preinscripció i matrícula a A1 (primer)

Si no es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.

1

faig la preinscripció i trio grup i horari  (clicant AQUÍ)

2 setembre (a partir de les 12 h) al 9 setembre (fins a les 15 h)

2

comprovo si he estat admès o sóc a la llista d’espera

16 setembre (a partir de les 18 h)

3

si he estat admès, em matriculo

16 setembre (a partir de les 18 h) al 18 setembre (fins a les 23.59 h)

4

si no he estat admès però sóc a la llista d’espera i hi ha places, em matriculo

 • anglès: 20 setembre (a partir de les 12 h) al 22 setembre (a les 23.59 h)

 • altres llengües: 21 setembre (a partir de les 9 h) al 22 setembre (a les 23.59 h)

Preinscripció i matrícula a altres nivells (A2, B1, B2.1, B2.2 o C1)

Només si es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si es té un certificat de l’idioma segons la taula d’exempcions

(cliqueu AQUÍ per veure la taula)

1

faig la preinscripció i trio grup i horari (clicant AQUÍ)

2 setembre (a partir de les 12 h) al 9 setembre (fins a les 15 h)

2

adjunto la documentació acreditativa del nivell en el moment de fer la preinscripció telemàtica o a l’EOI de Banyoles

2 setembre al 12 setembre (al centre fins a les 13 h)

3

comprovo si he estat admès o sóc a la llista d’espera

16 setembre (a partir de les 18 h)

4

si he estat admès, em matriculo

16 setembre (a partir de les 18 h) al 18 setembre (fins a les 23.59 h)

5

si no he estat admès però sóc a la llista d’espera i hi ha places, em matriculo

 • anglès: 20 setembre (a partir de les 12 h) al 22 setembre (a les 23.59 h)

 • altres llengües: 21 setembre (a partir de les 9 h) al 22 setembre (a les 23.59 h)

Preinscripció i matrícula fent una prova de nivell

Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a A1 (primer) i no es disposa d’un certificat de l’idioma segons la taula d’exempcions (cliqueu AQUÍ per veure la taula), es podrà fer una prova de nivell.

1

faig la preinscripció i trio `test de nivell´ (clicant AQUÍ)

2 setembre (a partir de les 12 h) al 9 setembre (fins a les 15 h)

2

faig el test de nivell en línia (només per anglès, francès i alemany)* i trio grup i horari del curs assignat (fins a les 10 h del dia 16 de setembre)

4 setembre al 12 setembre (fins a les 17 h)

3

comprovo si he estat admès o sóc a la llista d’espera

16 setembre (a partir de les 18 h)

4

si he estat admès, em matriculo

16 setembre (a partir de les 18 h) al 18 setembre (fins a les 23.59 h)

5

si no he estat admès però sóc a la llista d’espera i hi ha places, em matriculo

 • anglès: 20 setembre (a partir de les 12 h) al 22 setembre (a les 23.59 h)

 • altres llengües: 21 setembre (a partir de les 9 h) al 22 setembre (a les 23.59 h)

*Per a llengües diferents a l’anglès, francès i alemany, caldrà fer la prova de nivell el dia i al lloc assignat.

 

Proves de nivell

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic

 2. En el cas d’anglès, francès i alemany la prova es fa telemàticament a l’aplicació de la preinscripció del 4 al 12 de setembre de 2024 (fins a les 17 h).

 3. Per a altres idiomes, caldrà consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova una vegada feta la preinscripció.

 4. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.

 5. La no presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.

 

Matrícula

 • Si he fet la preinscripció i he estat admès, faig la matrícula telemàticament del 16 (a partir de les 18 h) al 18 de setembre (fins a les 23.59 h) de 2024.

 • Si sóc a la llista d’espera i queden places, faig la matrícula telemàticament del 20 de setembre de 2024 (a partir de les 12 h) fins al 22 de setembre a les 23.59 h si l’idioma escollit és anglès o del 22 de setembre de 2024 (a partir de les 9 h) fins al 22 de setembre a les 23.59 h per a altres llengües.

Un cap feta la matrícula s’haurà de fer arribar aquesta documentació de l’EOI:

 • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia

 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =<33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)

 

 

Taxes i preus públics (vegeu les bonificacions en el següent apartat)

Taxes oficials (nivells B1, B2.1 i B2.2)

(establertes per ORDRE EDU/90/2023 del 21 d’abril)

Matrícula

297,60€ + 30,00€*

Matrícula per fer el mateix curs una segona vegada

386,90€ + 39,00€*

Matrícula per fer el mateix curs una tercera vegada

535,70€ + 54,00€*

*30,00€ (preu públic) (preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes) (ORDRE EDU/114/2021 de 25 de maig). Aquesta quantitat pot variar ja que queda subjecta a les bonificacions o penalitzacions (repetició de curs…) que s’apliquen als preus públics.

**Aquests preus no inclouen els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

Per accedir al lloc web de les taxes oficials, cliqueu AQUÍ.

 

Preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2)

(establerts per ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació)

Matrícula

275,00€ + 30,00€*

Matrícula repetidors (fer el mateix curs per segona vegada)

357,50€ + 39,00€*

Matrícula repetidors (fer el mateix curs per tercera vegada)

495,00€ + 54,00€*

*30,00€ (preu públic) (preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes) (ORDRE EDU/114/2021 de 25 de maig). Aquesta quantitat pot variar ja que queda subjecta a les bonificacions o penalitzacions (repetició de curs…) que s’apliquen als preus públics.

**Aquests preus no inclouen els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

Per accedir al lloc web dels preus públics, cliqueu AQUÍ.

 

Bonificacions

Es recomana consultar les bonificacions tant per taxes (nivells B1, B2,1 i B2.2) (Taxa pels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes) com per a preus públics (nivells A1, A2, C1 i C2) (Ensenyaments d’idiomes), que poden arribar a ser del 100% de la matrícula.

Algunes d’aquestes bonificacions són:

 

Bonificació del 50%

membres de família nombrosa de categoria general

membres de famílies monoparentals

Exempció del 100%

membres de família nombrosa de categoria especial

 membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció

víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)

persones amb discapacitat igual o superior al 33%

infants o adolescents en acolliment familiar

 

Altres bonificacions:

Bonificacions taxes B1, B2 i B2.2

podeu clicar AQUÍ (dins `Taxes per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes´)

Bonificacions preus públics A1, A2, C1 i C2

podeu clicar AQUÍ (dins `Ensenyaments d’idiomes´)

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.