Alumnat amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials (o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat) poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d’avaluació.

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR

SOL·LICITUD

a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s’informi del grau de la discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial

clicant AQUÍ

 

 

 

 

b) Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent en què s’informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau

c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau

S’haurà d´especificar el tipus d’adaptació que es demana: temps extra, taula, auriculars, ordinador, ampliació examen, etc.

Es pot fer arribar aquesta documentació a la secretaria de l’escola o al correu de l’escola: eoibanyoles@xtec.cat