Convalidacions ESO i Batxillerat

CONVALIDACIONS 3r / 4t ESO

L’alumnat de 3r o 4t d’ESO que cursa una segona llengua estrangera a l’EOI perquè no l’ofereix el centre educatiu on està estudiant pot sol·licitar-ne el reconeixement.
El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

 

Sol·licitud

Sol·licitar al centre de secundària el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de segona llengua estrangera (per accedir al document de sol·licitud podeu clicar AQUÍ). Caldrà fer aquesta sol·licitud cada any i adjuntar en el document el comprovant de matrícula.

Final de curs

Presentar a l’institut a final de curs el certificat o diploma de superació dels estudis expedit per l’EOI.

El reconeixement de la formació com a Segona Llengua Estrangera es fa efectiu en finalitzar el curs acadèmic.

 

CONVALIDACIONS BATXILLERAT

L’alumnat que cursa el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) pot sol·licitar la convalidació de matèries optatives de batxillerat sempre que es donin aquestes combinacions de curs en cada centre:

 

EOI

Centre on es fa el batxillerat

nivell B2 o superior

segona llengua estrangera que ofereix el centre

tots els nivells

llengua estrangera que no ofereix el centre

 

Les convalidacions segons el curs de batxillerat que es faci són les següents:

 

Alumnat  primer batxillerat

convalidació de 6 hores setmanals 

Alumnat segon batxillerat

convalidació de 4 hores setmanals

La sol·licitud de convalidació l’ha de presentar l’alumnat abans del darrer dia lectiu del mes d’octubre al centre on estudia batxillerat, amb el certificat expedit per l’EOI que acredita el curs de la segona llengua estrangera que cursa l’alumnat. La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que caldrà documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.

 

Documentació que cal presentar

Sol·licitud de convalidació de matèries de la franja d’optatives de batxillerat basant-se en estudis cursats a l’EOI (CEO1)

Certificat expedit per l’EOI en què s’acredita el curs de la segona llengua

estrangera que cursa l’alumne/a (CEO2)

 

Bonificació del 50%: En els cursos A1, A2, C1, C2.2 i C2.1, en què el preu de la matrícula és preu públic, l’alumnat tindrà un 50% de bonificació (Article 7.1 Bonificacions, apartat c) `Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu tenen una bonificació del 50 del preu públic.´).
Podeu trobar la informació a la pàgina del Departament d’Educació clicant AQUÍ.