Convalidacions ESO i Batxillerat

CONVALIDACIONS 3r / 4t ESO

L’alumnat de 3r o 4t d’ESO que cursa una segona llengua estrangera a l’EOI perquè no l’ofereix el centre educatiu on està estudiant pot sol·licitar-ne el reconeixement.

El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

Sol·licitud
Sol·licitar a l’institut el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de Segona Llengua Estrangera (per accedir al document de sol·licitud podeu clicar AQUÍ). Caldrà adjuntar en el document el comprovant de matrícula.
Final de curs
Presentar a l’institut a final de curs el certificat o diploma de superació dels estudis expedit per l’EOI.

El reconeixement de la formació com a Segona Llengua Estrangera es fa efectiu en finalitzar el curs acadèmic.

 

CONVALIDACIONS BATXILLERAT

L’alumnat que cursa el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) pot sol·licitar una convalidació a cada curs sempre que es donin aquestes condicions:

EOI
Centre on es fa el batxillerat
nivell B2 o superior
segona llengua estrangera que ofereix el centre
tots els nivells
llengua estrangera que no ofereix el centre

 

Les convalidacions segons el curs de batxillerat que es faci són les següents:

Alumnat  primer batxillerat
convalidació d’una matèria de la franja d’optatives (1 sola matèria de 3 hores)
Alumnat segon batxillerat
convalidació d’una matèria de modalitat pròpia o aliena (4 hores) o dues matèries específiques (2 hores)

La sol·licitud de convalidació l’ha de presentar l’alumnat el primer mes de classe a l’institut juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. L’institut ho haurà de comunicar a la Direcció General de Currículum i Personalització i el Batxillerat abans del 31 d’octubre del curs escolar corresponent. La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que caldrà documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.

 

Bonificació del 50%: En els cursos A1, A2, C1, C2.2 i C2.1, en què el preu de la matrícula és preu públic, l’alumnat tindrà un 50% de bonificació (Article 7.1 Bonificacions, apartat c) `Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu tenen una bonificació del 50 del preu públic.´).

 

Podeu trobar la informació a la pàgina del Departament d’Educació clicant AQUÍ.