Cursos oficials

Cursos oficials a l’EOI Banyoles

Els cursos que actualment ofereix l’EOI de Banyoles són extensius, i.e., de 130 hores de setembre a juny. Les classes són de dues hores i quart dos dies a la setmana (dilluns i dimecres a la tarda o dimarts i dijous a la tarda).

Els nivells i idiomes que l’EOI de Banyoles imparteix són els següents:

ANGLÈS FRANCÈS NIVELL
A1 A1 bàsic
A2 A2 bàsic
B1 B1* intermedi
B2.1 intermedi
B2.2 intermedi
C1 avançat

*L’alumnat de francès que vulgui continuar els estudis d’aquesta llengua durant l’any immediatament posterior a haver cursat i aprovat B1 tindrà preferència per matricular-se a B2.1 a l’EOI de Girona. Ho podrà fer com a `antic alumnat´ durant el juliol dins el període indicat.

 

Horari de classe

(per anglès cliqueu AQUÍ i per francès AQUÍ)

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre. La franja horària de classe és de 16.15 a 18.30 o de 18.45 a 21.00 hores. La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

 

Programa d’estudis

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 8 cursos:

 

CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
A1 bàsic A1
A2 A2
B1 intermedi B1
B2.1 B2
B2.2
C1 avançat C1
C2.1 C2
C2.2

Els nivells dels dos certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi i del nivell avançat els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi es poden considerar dins la franja B1-B2 del Consell d’Europa – usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat es poden situar dins la franja C1-C2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent.

 

Pla d’estudis

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

 

Cursos i grups per idioma i nivell

Cursos i grups per idioma i nivell que s’ofereixen a l’EOI Banyoles.

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI NIVELL AVANÇAT C1
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1
Idioma Grups per nivells
Anglès 1 2 2 2 2 1
Francès 1 1 1