Sistema d’avaluació

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Departament d’Alemany

Primer

El Departament d’Alemany de l’EOI Barcelona – La Pau té un sistema d’avaluació contínua.

Sistema d’avaluació

D’acord amb el que estableix la normativa de funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes, l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada, per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen. L’avaluació del procés d’aprenentatge serà per tant  continuada i formativa. El seguiment del progrés de l’alumne es farà al llarg del curs a través de proves formals, activitats de classe i treballs fets a casa i a classe. Per a dur a  terme aquesta avaluació formativa, l’alumne, conjuntament amb el professor, farà un seguiment a partir del recull de mostres que s’obtinguin amb diferents instruments d’avaluació, com per exemple: redaccions, enregistraments  orals, presentacions, tests de les diferents competències i continguts, etc.

Proves obligatòries

Al febrer es faran tests que avaluen les diferents competències i continguts per activitats de llengua (comprensió oral, comprensió escrita, expressió i interacció escrita, expressió i interacció oral, ús de la llengua i vocabulari..)[1]. Cada test es puntua sobre 20. La mitjana de la suma d’aquests tests és un 40% de la nota final. Al maig es tornen a avaluar les diferents competències. La mitjana de la suma d’aquest darrers tests és del 60% de la nota final. 

Nota global de l’avaluació contínua

L’alumne que participa a l’avaluació contínua, que presenta les diferents tasques al llarg del curs i compleix amb el 65% d’assistència, no fa cap examen final.

La mitjana de les puntuacions dels tests del febrer i maig dona la nota final de cadascuna de les competències. Per aprovar el curs s’haurà d’obtenir com a mínim un 65% de la puntuació global.

L’alumne que no compleix el 65% d’assistència o no fa els tests de febrer i maig  ha de fer l’examen final; la data concreta es donarà cap al maig. Per  tant, per aquells alumnes que per motius diversos no puguin acollir-se al sistema d’avaluació contínua, obtindran la seva nota de curs únicament a l’examen final en el 100%.

Per aprovar l’examen final cal obtenir una nota igual o superior a 65 punts en el conjunt de totes les competències i continguts per activitats de llengua amb la següent distribució respecte de la nota final.

∙           ús de la llengua i vocabulari      20%

∙           expressió i interacció escrita     20%      

∙           comprensió escrita                   20%

∙           comprensió oral                         20%

∙           expressió i interacció oral         20%

 

Per aprovar el curs, l’alumne ha d’aconseguir un mínim de 65 punts dels 100 en total.

 

[1] En aquest curs acadèmic es duen a terme activitats lingüístiques de mediació, però no s’avaluen quantitativament.

 

Segon

El Departament d’Alemany de l’EOI Barcelona – La Pau té un sistema d’avaluació contínua.

Al llarg del curs es realitzaran 3 exàmens parcials de competència gramatical i d’expressió escrita. El primer parcial té un valor del 20%, el segon un 30% i el 3r un valor del 50%.. La nota del 3r parcial ha de ser superior al 65%. La suma de les puntuacions dels parcials dona la nota final de cadascuna de les competències. En cas de ser superior al 65% l’alumne queda exempt de les parts superades i per tant no ha de realitzar la prova final d’aquestes parts. Les proves d’expressió escrita i de la competència gramatical es realitzaran sempre el mateix dia. Les dates definitives es comunicaran amb antelació.

Per poder ser avaluat pel sistema d’avaluació contínua cal haver assistit a un mínim del 65 % de les classes i haver obtingut una nota mínima de 65 punts sobre 100 al 3r parcial.

A final de curs hi haurà també un examen final.

Per aquells alumnes que per motius diversos no puguin acollir-se al sistema d’avaluació contínua, obtindran la seva nota de curs únicament a l’examen final en el 100%.

Per aprovar l’examen final cal obtenir una nota igual o superior a 65 punts en el conjunt de totes les habilitats amb la següent distribució respecte de la nota final. Les habilitats marcades en negreta són aquelles que es poden superar per avaluació contínua:

 • competència gramatical     20%
 • expressió escrita     20 %
 • comprensió escrita     20%
 • comprensió oral     20%
 • expressió oral     20%

Per aprovar el curs, l’alumne ha d’aconseguir un mínim de 65 punts dels 100 en total.

Tercer

Avaluació

La nota final serà la que s’obtingui a l’examen de Certificat de Nivell Intermedi B1. Aquesta prova és un examen oficial que elabora el Departament d’Ensenyament i s’administra a les diferents EOI. Aquest certificat correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

Al llarg del curs s’informarà oportunament dels detalls d’aquest examen (data – encara no fixada- de la prova escrita i de l’oral, parts de l’examen, puntuació…) i es faran algunes proves, similars a les de l’examen de certificació, perquè l’alumne s’habituï al tipus d’examen que farà al mes de juny.

Les parts de l’examen i de la nota són els següents:

 • comprensió de textos orals 20 punts
 • comprensió de textos escrits 20 punts
 • producció i coproducció de textos orals 20 punts        100
 • producció i coproducció de textos escrits 20 punts
 • mediació 20 punts

Per obtenir el Certificat caldrà acumular un total de 65 punts.

S’ha de superar cada part amb un 50%.

Les mostres de la prova s’estan elaborant i les podreu trobar al seu moment a la web de la Generalitat gencat.cat.

Quart

Per als alumnes del nivell quart, el Departament d’Alemany de l’EOI Barcelona – La Pau té un sistema d’avaluació contínua.

Sistema d’avaluació

D’acord amb el que estableix la normativa de funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes, l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada, per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen. L’avaluació del procés d’aprenentatge serà per tant  continuada i formativa. El seguiment del progrés de l’alumne es farà al llarg del curs a través de proves formals, activitats de classe i treballs fets a casa i a classe. Per a dur a  terme aquesta avaluació formativa, l’alumne, conjuntament amb el professor, farà un seguiment a partir del recull de mostres que s’obtinguin amb diferents instruments d’avaluació, com per exemple: redaccions, enregistraments  orals, presentacions, tests de les diferents competències i continguts, etc.

Proves obligatòries

Al febrer es faran tests que avaluen les diferents competències i continguts per activitats de llengua (comprensió oral, comprensió escrita, expressió i interacció escrita, expressió i interacció oral, ús de la llengua i vocabulari.). Cada test es puntua sobre 20. La mitjana de la suma d’aquests tests és un 40% de la nota final. Al maig es tornen a avaluar les diferents competències i també s’avaluarà quantitativament la mediació com activitat de llengua oral i escrita. La mitjana de la suma d’aquest darrers tests és del 60% de la nota final. 

Nota global de l’avaluació contínua

L’alumne que participa a l’avaluació contínua, que presenta les diferents tasques al llarg del curs i compleix amb el 65% d’assistència, no fa cap examen final.

La mitjana de les puntuacions dels tests del febrer i maig dona la nota final de cadascuna de les competències. Per aprovar el curs s’haurà d’obtenir com a mínim un 65% de la puntuació global.

L’alumne que no compleix el 65% d’assistència o no fa els tests de febrer i maig  ha de fer l’examen final; la data concreta es donarà cap al maig. Per  tant, per aquells alumnes que per motius diversos no puguin acollir-se al sistema d’avaluació contínua, obtindran la seva nota de curs únicament a l’examen final en el 100%.

Per aprovar l’examen final cal obtenir una nota igual o superior a 65 punts en el conjunt de totes les competències i continguts per activitats de llengua amb la següent distribució respecte de la nota final.

∙           ús de la llengua i vocabulari                              20%

∙           expressió i interacció escrita i mediació escrita 20%      

∙           comprensió escrita                                           20%

∙           comprensió oral                                                20%

∙           expressió i interacció oral i mediació oral          20%

Per aprovar el curs, l’alumne ha d’aconseguir un mínim de 65 punts dels 100 en total.

 

Cinquè

Avaluació

La nota final serà la que s’obtingui a l’examen de Certificat de Nivell Intermedi B2. Aquesta prova és un examen oficial que elabora el Departament d’Ensenyament i s’administra a les diferents EOI. Aquest certificat correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

Al llarg del curs s’informarà oportunament dels detalls d’aquest examen (data – encara no fixada- de la prova escrita i de l’oral, parts de l’examen, puntuació…) i es faran algunes proves, similars a les de l’examen de certificació, perquè l’alumne s’habituï al tipus d’examen que farà al mes de juny.

Les parts de l’examen i de la nota són els següents:

 • comprensió de textos orals 20 punts
 • comprensió de textos escrits 20 punts
 • producció i coproducció de textos orals 20 punts        100
 • producció i coproducció de textos escrits 20 punts
 • mediació 20 punts

Per obtenir el Certificat caldrà acumular un total de 65 punts.

S’ha de superar cada part amb un 50%.

Les mostres de la prova s’estan elaborant i les podreu trobar al seu moment a la web de la Generalitat gencat.cat.