Pla d’organització del centre – Curs 2020 – 2021

PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC I DEFINITIU DE l’EOI DE TORTOSA PER AL CURS 2020-21

El Pla d’organització de l’EOI de Tortosa per al curs 2020-21 ha estat redactat durant el mes de juliol del 2020, tenint en compte les indicacions i recomanacions dels Departaments d’Educació i de Salut, i actualitzat amb les noves directrius d’agost i setembre, recollides en els següents documents:

Aquest pla  d’organització ha estat aprovat per Consell Escolar el dia 4 de setembre de 2020. Tot i així, podrà estar sotmès a futures modificacions en funció de les mesures i recursos addicionals que durant el curs escolar i d’acord amb l’evolució de la pandèmia s’hagin d’implementar als centres.

Els criteris generals que s’han seguit per redactar aquest Pla han estat els següents:

 • Salut i seguretat: Assegurar l’activitat educativa en un entorn segur i confortable per tal de reduir la transmissió del virus i millorar la traçabilitat dels casos i contactes
 • Qualitat i equitat: establir estratègies educatives per garantir l’accés de l’alumnat a l’activitat educativa, tenint en compte l’alumnat que ha tingut dificultats per seguir el curs amb normalitat
 • Flexibilitat: Garantir la màxima presencialitat i normalitat dels cursos, preveient diferents modalitats d’organització pedagògica per poder adaptar-nos a diferents escenaris

 

 1. Responsabilitat i mesures de prevenció personal

1.1 Requisits d’accés al centre educatiu

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:

 • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

 

1.2 Distanciament físic

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual.

1.3 Ús de la mascareta

En entrar al centre, als passadissos, lavabos i altres espais d’ús compartit, els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta.

En el cas de les Escoles d’idiomes els grups NO es consideren estable i, per tant, dins de l’aula s’haurà de portar mascareta.

 

1.4 Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent.

Tot el personal del centre i l’alumnat hauran de dur a terme el  rentat de mans:

 • A l’arribada al centre
 • Abans d’entrar a l’aula
 • Abans i després d’entrar en contacte amb aliments
 • Abans i després d’anar al WC

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.

2.1 Aules

Capacitat de les aules mantenint 1,5 metres de distància  i 2,5 m2 per alumne.

Atenent al nombre d’alumnes matriculats a cada curs (que no serà definitiu fins a finals de setembre), i prenent com a referència el nombre d’alumnes matriculats el curs 19-20, es preveu la següent distribució d’aules:

 

2.2 Altres espais

Tenint en compte el mobiliari dels següents espais i la distància de seguretat d’1,5 metres es determina la següent ocupació recomanada pels següents espais, duent a terme sempre les mesures de prevenció personal:

Seminaris i Direcció:

 • El professorat serà l’encarregat de netejar el material d’oficina i informàtic que utilitzi en aquests espais, tal com s’especifica al pla de neteja.
 • L’escola preveu l’adquisició de portàtils per al professorat, per tal que aquest pugui treballar còmodament des de qualsevol aula i evitar així la presència de més de 3 docents en un seminari.

Sala de professors:

 • S’habilitarà un moble amb compartiments individuals per tal que cada persona pugui guardar els seus estris d’ús personal al seu compartiment.
 • Cada usuari serà responsable de netejar i desinfectar els estris d’ús comú (cafetera, nevera,…) després de cada ús i les superfícies que hagi ocupat.

Biblioteca:

 • No serà possible l’accés lliure, ni per a consulta de llibres ni com a sala d’estudi
 • En cas que algun alumne vulgui consultar materials de forma presencial caldrà fer una cita prèvia a través d’un formulari que estarà disponible a la pàgina web de l’escola i que es gestionarà des del Drive associat al correu de la biblioteca, biblio.eoitortosa@gmail.com. L’adreça del formulari és (https://forms.gle/jdoo27jsJj9xLT5TA
 • El servei de préstec es farà també on-line: El catàleg de la biblioteca es podrà consultar des de la pàgina web de l’escola a través del programa epergam. Hi haurà un formulari per fer les reserves. Els coordinadors de la biblioteca s’encarregaran de preparar els llibres i l’entrega i el retorn de llibres es farà a través del cada professor.

Sala d’informàtica

 • No es podrà fer servir com a aula d’informàtica per a l’alumnat de forma habitual.
 • Es reserva com a espai per a fer formació de professorat i/o tasques molt puntuals.

3. Organització pedagògica en situació de pandèmia.

Tenint en compte els espais i les mesures de distanciament i higièniques que s’han de dur a terme, i tenint en compte que els grups de les EOIs no es consideren estables, es preveu l’organització pedagògica del centre en tres modalitats, depenent de les circumstàncies:

 • Modalitat Híbrida (85%-15%): és la modalitat en la qual s’iniciarà i es desenvoluparà tot el curs, a no ser que canviïn les condicions. Aquesta modalitat preveu mantenir la presencialitat en dues sessions de 2 hores, dos dies a la setmana, i 40 minuts setmanals de tasques virtuals asíncrones. Aquesta opció permet tenir 30 minuts després de cada sessió per tal de ventilar la classe i fer atenció individualitzada. De la mateixa manera, s’evita que els grups que acaben la classe coincideixin amb els que entren.
 • Modalitat Híbrida (50%-50%): En cas que en algun moment es limités l’aforament al centre o canviés la ràtio d’alumnes per aula o hi hagués qualsevol canvi de les mesures de prevenció per part de les autoritats competents, es dividirà el grup en un subgrup A i un subgrup B per tal que es pugui impartir la docència en la modalitat de 50% presencial i 50% virtual asíncrona. En aquest cas el subgrup A assistirà a classe els dilluns o dimarts i el subgrup B assistirà els dimecres o dijous. La resta de la docència es farà a través de treball individual o col·laboratiu a través de la plataforma Moodle. A les sessions presencials es prioritzaran aquelles activitats que són més difícils de dur a terme de forma virtual (expressió oral, correccions, aclariments, etc.) . La part virtual asíncrona ha de constar d’activitats que puguin fer els alumnes de forma autònoma (comprensió oral i escrita, ús de la llengua, participació en fòrums, etc.)
 • Modalitat virtual: En cas de confinament total o parcial s’aplicarà la modalitat 100% virtual. En aquest cas, la docència s’organitzarà en una part de treball autònom a la plataforma Moodle i una altra part de docència virtual síncrona a través de l’aplicació Zoom o Meet.

La PGA del centre per al curs 2020-21 tindrà com a accions prioritàries l’acció tutorial, l’impuls de l’aprenentatge autònom i l’impuls de la cultura digital. És per això que, independentment de quina sigui la modalitat amb que es comenci el curs, el professorat ha de preveure accions encaminades a l’atenció individual de l’alumnat i a l’assoliment de la competència digital, per tal de facilitar el treball autònom dels alumnes en cas de confinament. Aquestes accions poden ser:

 • Pràctiques a l’aula amb dispositius mòbils i diferents aplicacions
 • Treball a l’aula d’estratègies d’aprenentatge
 • Treball d’estratègies per al treball col·laboratiu on-line
 • Treball amb rúbriques d’avaluació i autoavaluació
 • Foment de la coavaluació entre alumnes
 • Etc.

4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

4.1 Consideracions generals sobre els accessos i entrada i sortida d’alumnes:

 • L’EOI de Tortosa disposa d’una sola entrada per a l’accés i sortida d’alumnat. La sortida d’emergència no es pot fer servir com a sortida habitual, ja que està compartida amb els SSTT de Terres de l’Ebre.
 • Les aules es distribueixen en dos pisos. L’accés al pis superior es realitza per una sola escala (o per l’ascensor en cas d’alumnat que ho necessiti)
 • L’entrada d’alumnat de l’escola sol ser de forma esglaonada, ja que alguns arriben abans o un cop iniciada la classe.
 • Els moments en que es solen formar més grups de persones o aglomeracions és a la sortida de classe i a les pauses.

4.2 Horaris:

Després de cada sessió de 2 hores es preveuen 30 minuts que es destinaran a:

  • Ventilació de l’espai
  • Neteja de taules i cadires (alumnes i profe)
  • Atenció individualitzada de l’alumnat

Aquesta distribució permet també fer una sortida i entrada de grups espaiats, evitant les aglomeracions.

Tenint en compte aquestes consideracions, l’organització de les entrades i sortides s’estableix de la següent manera (pendent de la distribució de grups per aules en funció de la matrícula de setembre):

De la mateixa manera, caldrà que el personal del centre i l’alumnat segueixi aquestes normes:

 • Dirigiu-vos directament a la vostra aula.
 • Eviteu quedar-vos parlant als passadissos
 • Seguiu el sentit de circulació que indiquen les fletxes
 • Porteu la mascareta sempre que us desplaceu pel centre i en els espais tancats on no es pugui mantenir la distància de seguretat
 • Eviteu compartir dispositius i material

5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre es procedirà de la següent manera:

 • Es portarà a la persona en un espai d’ús individual (aula 8)
 • Es col·locarà la mascareta quirúrgica (en cas que no en portin) tant a la persona amb símptomes com a la que estigui al seu càrrec.
 • Es prendrà la temperatura.
 • En el cas dels majors d’edat, se’ls indicarà que han de contactar amb el seu CAP de referència per tal que en facin la valoració.
 • En el cas dels menors d’edat, es contactarà a la família per tal que vinguin a buscar al menor i es posin en contacte amb el seu CAP.
 • En cas de presentar símptomes de gravetat també es trucarà al 061

El centre informarà als Serveis Territorials d’Educació per informar de la situació i a través d’ells al servei de salut pública.

En cas que es doni un cas de COVID-19 al centre, aquest ho comunicarà als Serveis Territorials d’Educació, que ho comunicarà a Salut pública, que serà qui donarà les instruccions sobre les mesures que cal prendre.

6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció

 

ADDENDA

 

A causa del desplaçament de dos grups de 5è i 6è de primària de l’Escola Remolins a meitat mes de setembre a l’EOI de Tortosa, el nostre centre ha renegociat el contracte de neteja per tal de poder netejar els espais que ocupen aquests grups i que no estaven inclosos en el pla definitiu d’obertura de centre aprovat pel Consell Escolar el 4 de setembre.

 

Els espais que ocupen aquests dos grups són l’aula d’informàtica (ús exclusiu per als alumnes de Remolins) i l’aula 4 (ús compartit amb alumnes de Remolins i EOI). L’ampliació del contracte de neteja ha permès que l’aula d’informàtica sigui netejada diàriament i l’aula 4 després de la sortida dels grups de primària i abans de l’entrada del grup de l’EOI. De la mateixa manera, també es netegen els serveis de la planta superior abans de l’entrada dels grups d’EOI de tarda.

 

A banda d’aquests dos espais, hi ha altres espais del centre que els alumnes i professors de l’Escola Remolins fan servir per a diversos usos i pels quals s’estableix el següent protocol d’autoneteja: