Pla d’organització del centre – Curs 2021 – 2022

Aquest document està sotmès a canvis derivats de les indicacions i normativa que pugui anar publicant des del Departament d’Educació i el Departament de Salut.

PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC DE l’EOI DE TORTOSA PER AL CURS 2021-22

El Pla d’organització de l’EOI de Tortosa per al curs 2021-22 ha estat redactat durant el mes de juliol del 2021, tenint en compte les indicacions i recomanacions dels Departaments d’Educació i de Salut, recollides en els següents documents:

 • Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, de maig de 2021 
 • Instruccions per a l’organització i gestió de centres 2020-2021, del 2 de juliol de 2021 

Aquest pla d’organització ha estat aprovat pel Consell Escolar del dia 14 d’octubre de 2021, tot i que està sotmès a futures modificacions en funció de les mesures i recursos addicionals que durant el curs escolar i d’acord amb l’evolució de la pandèmia s’hagin d’implementar als centres.

Els criteris generals que s’han seguit per redactar aquest Pla han estat els següents:

 • Salut i seguretat: Assegurar l’activitat educativa en un entorn segur i confortable per tal de reduir la transmissió del virus i millorar la traçabilitat dels casos i contactes
 • Qualitat i equitat: establir estratègies educatives per garantir l’accés de l’alumnat a l’activitat educativa, tenint en compte l’alumnat que ha tingut dificultats per seguir el curs amb normalitat
 • Flexibilitat: Garantir la màxima presencialitat i normalitat dels cursos, preveient diferents modalitats d’organització pedagògica per poder adaptar-nos a diferents escenaris

 

 • Responsabilitat i mesures de prevenció personal

 

1.1 Requisits d’accés al centre educatiu

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós .
 •  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

 • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 

1.2 Distanciament físic

Els grups classe dels ensenyaments de règim especial i formació d’adults es consideren, a partir d’ara (nota informativa del 23/09/2021), grups de convivència estable.

Per tant, les mesures de protecció que s’hi apliquen són les mateixes que tenen la resta d’ensenyaments, que ja consideraven els grups classe com a grups de convivència estable. Aquestes són, principalment, les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l’alumnat del mateix grup classe (s’elimina en aquests casos la distància mínima d’1,5 metres).
 • L’ús de la mascareta.

 

1.3 Ús de la mascareta

En entrar al centre, als passadissos, lavabos i altres espais d’ús compartit, els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta.

1.4 Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent. 

Tot el personal del centre i l’alumnat hauran de dur a terme el el rentat de mans: 

 • A l’arribada al centre
 • Abans d’entrar a l’aula
 • Abans i després d’entrar en contacte amb aliments
 • Abans i després d’anar al WC

 

 • Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

 

2.1 Aules

Capacitat de les aules mantenint 1,5 metres de distància  i 2,5 m2 per alumne (recomanable, però no obligatòria dins dels grups estables) :

 

2.2 Altres espais

Tenint en compte el mobiliari dels següents espais i la distància de seguretat d’1,5 metres es determina la següent ocupació recomanada pels següents espais, duent a terme sempre les mesures de prevenció personal:

Aula d’informàtica

 • S’habilitarà com a sala de treball del professorat, amb un espai individual per a cada docent i un espai per fer reunions, respectant les distàncies i la ventilació

Seminaris i Direcció:

 • El seminaris es faran servir per fer reunions o tutories, amb la capacitat màxima de persones recomanat.
 • El despatx de direcció serà d’ús exclusiu de la direcció.

Sala de professors:

 • S’ha habilitat un moble amb compartiments individuals per tal que cada persona pugui guardar els seus estris d’ús personal al seu compartiment.
 • Cada usuari serà responsable de netejar i desinfectar els estris d’ús comú (cafetera, nevera,…) després de cada ús i les superfícies que hagi ocupat.

Biblioteca:

 • Estarà oberta com a sala d’estudi abans de l’inici de les classes. S’hauran de complir les mesures de distanciament i ventilació.
 • En cas de disposar d’una persona que assumeixi les funcions de bibliotecàri/a, hi haurà servei de prèstec presencial.
 • En cas de no disposar de bibliotecàri/al servei de préstec es farà on-line: En cas que algun alumne vulgui consultar materials de forma presencial caldrà fer una cita prèvia a través d’un formulari que estarà disponible a la pàgina web de l’escola i que es gestionarà des del Drive associat al correu de la biblioteca, biblio.eoitortosa@gmail.com. L’adreça del formulari és (https://forms.gle/jdoo27jsJj9xLT5TA) El catàleg de la biblioteca es podrà consultar des de la pàgina web de l’escola a través del programa epergam. Hi haurà un formulari per fer les reserves. Els coordinadors de la biblioteca s’encarregaran de preparar els llibres i l’entrega i el retorn de llibres es farà a través del cada professor.

 

3. Organització pedagògica en situació de pandèmia

Tenint en compte els espais i les mesures de distanciament i higièniques que s’han de dur a terme, i tenint en compte que els grups de les EOIs no es consideren estables, es preveu l’organització pedagògica del centre en tres modalitats, depenent de les circumstàncies:

 

 • Modalitat Presencial : és la modalitat en la qual s’iniciarà i es desenvoluparà tot el curs, a no ser que canviïn les condicions. Aquesta modalitat contempla les dues sessions setmanals de classe de 2 hores i 20 minuts, excepte en els cursos semipresencials, en els que només hi ha una sessió presencial i feina asíncrona autonoma.
 • Modalitat Híbrida (50%-50%): En cas que en algun moment es limités la presencialitat al centre o hi hagués qualsevol canvi de les mesures de prevenció per part de les autoritats competents, es reduirà la presencialitat a 1 sessió per setmana i l’altra sessió es farà de forma síncrona a través de l’aplicació Meet o Zoom i de forma asíncrona a través del Moodle. Els grups semipresencials mantindran la modalitat presencial.
 • Modalitat virtual: En cas de confinament total o parcial s’aplicarà la modalitat 100% virtual. En aquest cas, la docència s’organitzarà en una part de treball autònom a la plataforma Moodle i una altra part de docència virtual síncrona a través de l’aplicació Zoom o Meet.

 

La PGA del centre per al curs 2021-22 tindrà com a accions prioritàries l’acció tutorial, l’impuls de l’aprenentatge autònom i l’impuls de la cultura digital. És per això que, independentment de quina sigui la modalitat amb que es comenci el curs, el professorat ha de preveure accions encaminades a l’atenció individual de l’alumnat i a l’assoliment de la competència digital, per tal de facilitar el treball autònom dels alumnes en cas de confinament. Aquestes accions poden ser:

 • Pràctiques a l’aula amb dispositius mòbils i diferents aplicacions
 • Treball a l’aula d’estratègies d’aprenentatge
 • Treball d’estratègies per al treball col·laboratiu on-line
 • Treball amb rúbriques d’avaluació i autoavaluació
 • Foment de la coavaluació entre alumnes
 • Etc.

En cas de confinament d’un o més alumnes per haver estat contacte estret amb un positiu al seu grup, s’oferirà a aquests alumnes fer el seguiment de la classe en streaming, informant-los de les característiques que aquesta modalitat comporta. En cas que no sigui possible fer el seguiment en streaming, el professorat informarà als alumnes via mail i/o Moodle dels continguts treballats i posarà a disposició tots els materials, de la mateixa manera que s’ha anat fent durant els cursos anteriors.

4.Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

 

4.1 Consideracions generals sobre els accessos i entrada i sortida d’alumnes:

 • L’EOI de Tortosa disposa d’una sola entrada per a l’accés i sortida d’alumnat. La sortida d’emergència no es pot fer servir com a sortida habitual, ja que està compartida amb els SSTT de Terres de l’Ebre.
 • Les aules es distribueixen en dos pisos. L’accés al pis superior es realitza per una sola escala (o per l’ascensor en cas d’alumnat que ho necessiti)
 • L’entrada d’alumnat de l’escola sol ser de forma esglaonada, ja que alguns arriben abans o un cop iniciada la classe.
 • Els moments en que es solen formar més grups de persones o aglomeracions és a la sortida de classe i a les pauses.

 

4.2 Horaris:

Després de cada sessió de 2 hores i 20 minuts es preveuen 10 minuts que es destinaran a:

 • Ventilació intensiva de l’espai
 • Atenció individualitzada de l’alumnat

 

Aquesta distribució permet també fer una sortida i entrada de grups espaiats, evitant les aglomeracions.

 

Tenint en compte aquestes consideracions, l’organització de les entrades i sortides s’estableix de la següent manera 

De la mateixa manera, caldrà que el personal del centre i l’alumnat segueixi aquestes normes:

 

 • Dirigiu-vos directament a la vostra aula.
 • Eviteu quedar-vos parlant als passadissos
 • Seguiu el sentit de circulació que indiquen les fletxes
 • Porteu la mascareta sempre que us desplaceu pel centre i en els espais tancats on no es pugui mantenir la distància de seguretat

 

 • Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre es procedirà de la següent manera:

 

 • Es portarà a la persona en un espai d’ús individual (aula 8)
 • Es col·locarà la mascareta quirúrgica (en cas que no en portin) tant a la persona amb símptomes com a la que estigui al seu càrrec.
 • Es prendrà la temperatura.
 • En el cas dels majors d’edat, se’ls indicarà que han de contactar amb el seu CAP de referència per tal que en facin la valoració.
 • En el cas dels menors d’edat, es contactarà a la família per tal que vinguin a buscar al menor i es posin en contacte amb el seu CAP.
 • En cas de presentar símptomes de gravetat també es trucarà al 061
 • El centre informarà als Serveis Territorials d’Educació per informar de la situació i a través d’ells al servei de salut pública.

 

En cas que es doni un cas de COVID-19 al centre, aquest ho comunicarà als Serveis Territorials d’Educació, que ho comunicarà a Salut pública, que serà qui donarà les instruccions sobre les mesures que cal prendre.

Pla de ventilació, neteja i desinfecció