Matrícula d’actualització: nivell ja cursat

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar els seus coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula es presentarà en el centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i sempre que hagin vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho desitja.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar en l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/a”.

En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, l’alumnat en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització en el centre on estiguin matriculats.

Quant al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Els alumnes de matrícula d’actualització no tindran reserva de matrícula com antic alumnat i l’any acadèmic següent hauran de fer preinscripció i sorteig com a nou alumnat per al curs següent.