Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI de Salou. L’alumnat hi té quatre representants que elegeix periòdicament. La principal funció d’aquests representants és la de fer de portaveu en les sessions de Consell Escolar dels suggeriments, preguntes i queixes que qualsevol alumne/a, a iniciativa pròpia o mitjançant els seus delegats o les seves delegades, els puguin fer arribar.

Seguint la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 (BOE 106 de 4-5-2006), específicament el capítol III, article 126, la composició del consell de l’EOI de Salou constituït el 17/12/2021, és:

MEMBRES NO ELECTES:

Representants de l’equip directiu
Directora: Ana Maria Nieto
Secretària (amb veu però sense vot): Olga Buj

Representant de l’Ajuntament
Júlia Gómez Mesonero

MEMBRES ELECTES:
Representants del professorat
Alexia Pedrerol Sánchez
Javier Gimeno Nadal
Maite Garcia Tejedor

Representants de l’alumnat
Jenifer Godoy Albadalejo  
Lina Marcela Arenas Echeverri
Miquel Escoda Lafaja
Lina Vanesa Garcia Bejarano

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Cristina Sánchez

FUNCIONS

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

RENOVACIÓ DE MEMBRES 

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Ensenyament.

Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

NORMATIVA

CALENDARI DE LES ELECCIONS 2023: Calendari del procés electoral

Inici del procés: a partir del dia 30 d’octubre de 2023
Presentació de candidatures (omplint sol·licitud que es troba a secretaria): del 3 al 13 de novembre
Sorteig públic per a l’elecció d’alumnes que han de formar part de les meses electorals: 8 de novembre
Constitució de les meses electorals: 8 de novembre
Reclamacions al cens electoral: a partir del 14 de novembre
Publicació de candidatures: 14 de novembre
Votacions sector ALUMNAT: els dies 20 i 21 de novembre de 2023
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: 15 de desembre

Els dies 20 i 21 de novembre de les 18:15 a les 18:45  votacions sector ALUMNAT al hall de l’escola

               Animeu-vos a votar !!!

Més informació a: Consells escolars dels centres. GENCAT