Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI de Salou. L’alumnat hi té quatre representants que elegeix periòdicament. La principal funció d’aquests representants és la de fer de portaveu en les sessions de Consell Escolar dels suggeriments, preguntes i queixes que qualsevol alumne/a, a iniciativa pròpia o mitjançant els seus delegats o les seves delegades, els puguin fer arribar.

Seguint la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 (BOE 106 de 4-5-2006), específicament el capítol III, article 126, la composició del consell de l’EOI de Salou constituït el 17/12/2021, és:

MEMBRES NO ELECTES:

Representants de l’equip directiu
Directora: Ana Maria Nieto
Secretària (amb veu però sense vot): Olga Buj

Representant de l’Ajuntament
Júlia Gómez Mesonero

MEMBRES ELECTES:
Representants del professorat
Alexia Pedrerol Sánchez
Javier Gimeno Nadal
Maite Garcia Tejedor

Representants de l’alumnat
Judit López Palma
Jordi Bossi Roviralta
Ruben Ciriano Recasens
Miquel Escoda Lafaja

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Cristina Sánchez