Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1
  • L’alumnat oficial que hagi superat el curs A2 obté el Certificat de nivell Bàsic A2.
  • L’alumnat oficial de B1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell Intermedi B1.

Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
Nivells intermedi B2 i avançat C1
  • L’alumnat oficial de B2 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell Intermedi B2.
  • L’alumnat oficial de C1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell Avançat C1 .

Procediment:

Els Certificats dels nivells intermedi B2 i avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents. Cal fer:

  1. Omplir la sol·licitud del títol corresponent i enviar-la per correu electrònic o presencialment,  junt amb la còpia del DNI, NIE o Passaport i la documentació acreditativa de bonificació o exempció de la taxa, si escau.  

                      **** Els aprovats al mes de juny a partir del mes d’octubre.

2. L’escola emetrà el document de resguard del títol i pagament de taxes i us el farà arribar.

3. Abonament de les taxes d’expedició amb resguard del títol emès per l’escola:
         – Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”.
         – O al portal de pagament de “La Caixa”.

4. Retornar per correu electrònic o presencialment a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el resguard del títol.

En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)
Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard del títol. En cas que no pugueu venir, podeu autoritzar a una altra persona.