Recollida de certificats i títols

  • NIVELL BÀSIC A2: A partir del 4 de juliol
  • NIVELL INTERMEDI B1: A partir del 4 de juliol
  • NIVELL INTERMEDI B2 i NIVELL AVANÇAT C1: A partir del mes d’octubre. En el moment de fer la sol·licitud haureu de portar una còpia del DNI, i una còpia del carnet de família nombrosa o monoparental o targeta de discapacitat, si escau.

***Cal presentar el DNI per recollir el certificat.

***Per recollir el títol d’Intermedi B2  i el d’Avançat C1 és imprescindible portar el “Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa”.

En cas que no pugueu venir personalment, podeu autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent: