Trasllat d’expedient

Trasllat d’expedient

Els alumnes procedents d’una altra EOI han de fer preinscripció i, en el cas que siguin admesos, hauran de demanar  trasllat d’expedient en formalitzar la seva matrícula a l’EOI de Salou.


Trasllat de l’alumnat durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà el darrer dia hàbil del mes d’abril..

Abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal assegurar-se que a l’EOI de destinació hi ha una plaça vacant en l’idioma, curs i horari desitjats.

  • La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model sol·licitud de trasllat d’expedient i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen, còpia del DNI. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant.
  • L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats.

Els trasllats de matrícula viva, entre EOIs de Catalunya, no tenen efectes econòmics. Els alumnes que arribin d’una EOI d’una altra comunitat autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i Preus públics de la Generalitat de Catalunya).


Trasllat de l’alumnat en període no lectiu

Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol de 2024. La sol·licitud de matrícula es fa a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat.

En el moment de demanar el trasllat, l’alumnat ha d’aportar el full de pagament de la matrícula, còpia del DNI juntament amb la sol·licitud de trasllat d’expedient.