Cursos especials

CURSOS MONOGRÀFICS
Al marge dels programes oficials alguns departaments de les Escoles Oficials d’Idiomes poden organitzar cursos monogràfics destinats a cobrir necessitats especí­fiques d’aprenentatge.
Es consideraran cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o específic per destreses.
Aquests cursos es podran impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.
En acabar els cursos, s’obté un certificat acreditatiu, amb el benentès que s’hagi assistit a, com a mínim, el 80% de les sessions.
El professorat que imparteix monogràfics pot ser professorat d’EOI o no. A vegades es contracten persones especialitzades en un tema en concret per impartir aquests cursos.

Durada
– Primer quadrimestre: d’octubre a gener.
– Segon quadrimestre: de febrer a maig.
– Les classes tenen una durada de 2h una vegada per setmana.

Preu
Cursos presenciales y semipresenciales: 204,00 €

Oferta pel curs 23-24

VIVANT B1 +. Curs de francès de 30 hores. CANCELAT

Dates i sessions
Dimecres matí
del 18 d’octubre del 23′ al 28 de febrer del 24′

Estat de la inscripció: tancada (Del 9 al 18 d’octubre a la secretaria del centre)

Per saber més  VIVANT B1+

 

CURS DE LLENGUA INSTRUMENTAL
Els cursos d’actualització i perfeccionament de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona, des de primer fins a cinquè curs d’escola oficial d’idiomes.
Són cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores.

 

Test de nivell

Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell hauran de realitzar una prova de nivell en línia i una prova oral, si és necessari. Una vegada matriculats, els indicarem com fer-ho a través del correu electrònic.

Documentació imprescindible per la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula, la documentació que se li sol·liciti en el formulari (DNI, acreditació del nivell de llengua i justificació del descompte, si escau).

Informació addicional

  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
  • En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència/participació del 80% per a obtenir-ho.