Normes i funcionament

ASSISTÈNCIA A CLASSE

 • L’assistència es considera necessària per al bon aprofitament individual i del grup i per a una adequada avaluació de l’alumne.
 • En cas d’absències no justificades superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de manera contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs.
 • Si, per alguna raó, un alumne no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal fer-ho saber al professor el més aviat possible.

AVALUACIÓ

 • L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada a fi de valorar el progrés dels alumnes.
 • Es fomenta l’intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge i ensenyament entre professorat i alumnat. Es valora l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa, el resultat de les proves periòdiques que es programin. Tanmateix, a banda de l’avaluació formativa hi ha una prova d’assoliment estandaritzada per constatar que s’han complert els objectius establerts per als casos en què el professor no tingui prou elements de judici.
 • L’avaluació està elaborada amb criteris objectius de fiabilitat i validesa.

CANVIS D’HORARI

Un cop formalitzada la matrícula, aquells alumnes que vulguin canviar l’horari de classe podran optar per un dels mecanismes següents:

 • Permuta de mutu acord. La permuta consisteix en l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i curs i cal que sigui acceptat lliurement per un/a i altre/a alumne/a. S’haurà d’emplenar la “sol·licitud de permuta” que estarà penjada al tauler d’anuncis de l’EOI. Quan hi hagi dues persones interessades a fer aquest canvi, aquests s’hauran de posar en contacte entre ells i després hauran de presentar, la sol·licitud juntament amb la documentació al Departament d’alumnat (DNI i resguard de la matrícula) durant l’horari d’atenció al públic per tal de formalitzar la permuta.
 • Termini per presentar la sol·licitud permuta: un cop finalitzat el procés de matrícula i fins a finals d’octubre.

Hi haurà un termini per fer canvis d’horari per a tots aquells alumnes que no hagin trobat el canvi desitjat en el procés de permuta. Els alumnes que vulguin un canvi d’horari hauran de presentar una instància al Departament d’alumnat durant l’horari d’atenció al públic amb les causes degudament justificades, d’acord amb les següents condicions:

 • En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • El canvi serà irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta del curs.
 • No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc).
 • La Cap d’estudis classificarà les sol·licituds rebudes per idioma i horari demanat en primera opció i es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord amb la disponibilitat de places.
 • Un cop concedides o denegades les sol·licituds els/les alumnes podran incorporar-se immediatament al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d’origen.
 • Canvi d’horari oficial (sense permuta). Termini per presentar la sol·licitud de canvi d’horari: primera i segona setmana de novembre.

Podeu trobar els documents relacionats amb l’horari aquí.

DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS
Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins a l’1 d’octubre, tant en els cursos extensius com en els quadrimestrals i flexibilitzats.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
 • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures“, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI, la qual en registrarà l’entrada i el revisarà, a l’efecte d’orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

EXÀMENS CURS OFICIAL

 • Els alumnes disposaran, a banda de l’avaluació contínua, d’una única convocatòria d’examen final durant el curs acadèmic.
 • Tota persona que estigui convocada i no es presenti a aquesta prova, rebrà un No Presentat (NP) com a nota final i perdran una convocatòria.

MENORS

Els ensenyaments que es duen a terme a les EOI són de caràcter NO REGLAT, és a dir, no obligatoris.

L’Escola es compromet a fer un seguiment de l’assistència dels alumnes menors d’edat, per tal d’informar, es trucarà als pares o tutors en cas que el/la menor falti a classe, així mateix, es demanarà justificant d’absència o retard degudament emplenat i signat pel pare/mare o tutor/s.

Trobareu el justificant d’absència a l’apartat d’instàncies i sol.licituds (secretaria).

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

 • Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició i que, si ho demana, mantindrà la prioritat per matricular-se l’any acadèmic posterior com a antic alumne.
 • L’alumne oficial podrà presentar al director de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el dia 30 de novembre. Trobareu la sol·licitud en aquest enllaç.
 • Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap taxa.

PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS

 • Dins de cada nivell bàsic, intermedi i avançat, l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
 • Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o el primer curs del nivell avançat, l’alumne ha de demanar-ho al director o directora de l’escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud, i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats.
 • L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • Dins de cada nivell C1 i C2 l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti.
 • En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

TRASLLAT DE MATRÍCULA

 • Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza l’últim dia lectiu del mes de febrer.
La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 • Trasllat de l’alumne en període no lectiu

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola del 16 al 20 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 24 de juliol. La documentació que l’alumne ha d’aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne a l’escola d’origen.

En aquest període, no es podrà sol·licitar el trasllat de matrícula del nivell C1.

– L’alumne no pagarà taxa de matrícula si procedeix d’una EOI de Catalunya però sí que pagarà la taxa de matrícula si procedeix d’una EOI d’una altra comunitat autònoma.