Normes i funcionament

 • ASSISTÈNCIA A CLASSE

L’assistència a classe de l’alumnat és obligatòria i els professors en portaran un control estricte, especialment dels alumnes menors d’edat. Totes les absències que no siguin degudament justificades seran comptades com a faltes d’assistència, i en el cas dels menors notificades als pares o tutors. Els alumnes menors d’edat rebran informació concreta de com es portarà el control d’assistència en el seu cas.
Faltar més del 35% del temps lectiu, encara que es justifiquin les absències, implicarà perdre el dret a l’avaluació contínua. Es mantindrà el dret a l’avaluació final. Serà responsabilitat de l’alumne assabentar-se de les dates d’examen i de tot allò que fa referència al sistema d’avaluació.
Els alumnes que estiguin cursant l’ensenyament obligatori no podran estar matriculats en un horari que coincideixi, encara que sigui parcialment, amb el seu horari del centre on estan cursant l’ESO.

Només està permesa l’assistència a les classes a les persones que estiguin matriculades durant l’any en curs. Queda prohibit l’accés al centre amb qualsevol element de mobilitat personal, encara que sigui plegable i en cap cas el centre es farà responsable dels objectes personals de l’alumnat  que no estiguin degudament desats o dipositats als espais adients.

 • CANVIS DE GRUP

Procediment per sol·licitar el canvi d’horari:

1 . Permutes de mutu acord:
Durant el primer mes de classes s’admetran permutes d’horari entre alumnes. Per fer efectiva la permuta els dos alumnes hauran de dirigir-se a la secretaria del centre amb els seus respectius resguards de matrícula i fer oficial el canvi omplint una instància.
2. Procediment general:
Cas que un alumne no trobi ningú per permutar-se l’horari, podrà presentar una instància a la secretaria del centre tenint en compte que només s’admetran canvis en l’horari assignat si és per causes justificades, d’acord amb les següents condicions:

– Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.

– Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.

Documentació necessària per a fer el canvi:
Els alumnes presentaran a secretaria els documents següents:
1. Instància en la qual se sol·licita nou horari.
2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula o de contracte de treball (amb data posterior a la de matrícula a l’EOI) o un certificat de l’empresa. Nota: No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc.). Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat en primera opció, i seguidament es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord segons la disponibilitat de places. Un cop publicada la llista de sol·licituds concedides o denegades els alumnes podran anar al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d’origen. El canvi serà oficial i definitiu per la resta del curs.

* Canvi de grup entre les modalitats presencial y  semi presencial (blended): L’alumnat oficial que vulgui canviar de modalitat podrà matricular-se, sempre i quan hi hagi places vacants, en un grup de l’altra modalitat durant el període de matrícula telemàtica del mes de juliol. Atès que la seqüenciació dels continguts, els materials didàctics i els llibres de text de les dues modalitats poden ser diferents, a partir del 14 d’octubre no es podrà sol·licitar un canvi de grup entre les dues modalitats.

 • RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia es tramitarà a la secretaria de l’escola entregant el resguard de la matrícula a què es vol renunciar. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula.

Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes, antics alumnes. Cas que es vulguin tornar a matricular pel curs immediatament posterior al de la renúncia se’ls reservarà la plaça com a alumne oficial.

El termini per lliurar la sol·licitud serà el darrer dia hàbil de novembre per als cursos extensius. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.

 • RENÚNCIA A CURS SUPERAT

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol.licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

 • FLEXIBILITZACIÓ DE L’ITINERARI EDUCATIU: MATRÍCULACIÓ EN CURSOS INFERIORS.

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles ficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol.licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

La sol·licitud s’ha de presentar al centre una vegada finalitza el període d’admissió i s’admet en funció de la disponibilitat de vacants en l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors si s’alumne ho vol.

Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats. 

Durant el mateix curs acadèmic no es pot simultanejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

 • TRASLLATS DE MATRÍCULA

Si després de formalitzar la matrícula un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà el darrer dia hàbil del mes d’abril. La sol·licitud de trasllat de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model “sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen, i el DNI (original i fotocòpia). En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats. Els alumnes que facin un trasllat d’aquest tipus dins de Catalunya no hauran de pagar taxes de matrícula a l’EOI de destinació. Tots els alumnes tenen el deure de comunicar a l’escola si han estat mai alumnes d’una altra EOI (pel mateix idioma del que es matriculen).

 • ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials (o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat) poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d’avaluació. L’alumnat oficial ha d’omplir una sol·licitud  i fer adjuntar els documents següents:

a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda  i/o certificat mèdic oficial.

b) Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.

c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau. Caldrà especificar el tipus d’adaptació requerida: temps extra, taula,  auriculars, ordinador, ampliació examen, etc.

Data límit per presentar la documentació: 22 de març de 2024

 • PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS

Dins de cada nivell (bàsic, intermedi B1 i intermedi B2) l’alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell de l’idioma corresponent. L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

 • CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell. La sol·licitud d’ampliació de convocatòria es podrà recollir a secretaria i s’haurà de presentar degudament justificada juntament amb la documentació que l’alumne cregui oportuna. Aquestes sol·licituds, juntament amb un informe del professor del curs que l’alumne ha estudiat, seran valorades per la direcció del centre, i en cas de restar places vacants a la fi del procés de matrícula l’alumne podrà optar per formalitzar la matrícula.

 • CONVOCATÒRIA DE BEQUES
 1.  El Ministeri d’Educació i Formació Professional publica la convocatòria de caràcter general per a l’alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris, corresponent al curs 2024-2025. El termini per presentar les sol·licituds és del 19 de març a les 9 hores al 10 de maig de 2024, a les 15 hores. Consulteu la convocatòria de beques:  enllaç 1
 2. Beques i ajudes per aprendre idiomes del Ministeri d’Educació i Formació Professional. El termini per presentar les sol·licituds és del 10 de febrer al 21 de març de 2024 a les 15hores. Consulteu la convocatòria de beques: enllaç 2.
 • ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT

Quan es produeixin faltes d’assistència imprevisibles del professorat per malaltia de curta durada o per força major, la Direcció penjarà a la pàgina web la corresponent notificació als alumnes.

 • NORMATIVA SALUT LABORAL I PÚBLICA

Seguint la normativa vigent, es recorda als alumnes que està prohibit fumar en tot centre de titularitat pública. Per tant, queda terminantment prohibit fumar a totes les dependències de l’escola. De la mateixa manera queda prohibit també consumir qualsevol tipus de beguda fora de les activitats culturals que puguin aprovar el consell escolar (i sempre amb la prohibició expressa per als menors de 18 anys), o substàncies estupefaents al centre.

 • TELÈFONS MÒBILS

Els alumnes s’abstindran d’utilitzar els mòbils a l’aula  per trucades i missatges personals, o qualsevol altra activitat que no estigui relacionada amb la classe. Si algú necessita mantenir-se connectat per motius de força major cal avisar al professor.

Està terminantment prohibit tenir els telèfons mòbils connectats durant la realització de proves o exàmens parcials o finals.


Atenció: fer efectiva la matrícula implica l’acceptació d’aquesta normativa per part de l’alumnat.