Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

L’EOI de Salou imparteix estudis d’anglès (fins a C1) i francès (fins a B1)  en dos modalitats: cursos ordinaris i cursos semipresencials.

GRUPS ordinaris (anglès i francès). Dues sessions a la setmana de 2,15 h.

L’EOI de Salou imparteix els curs oficials ordinaris en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

 • GRUPS A: dilluns i dimecres
 • GRUPS B: dimarts i dijous

GRUPS Semipresencials (anglès). Una sessió PRESENCIAL a la setmana de 2,15 h . La resta d’hores, fins arribar a una quantitat equivalent a la dels cursos presencials, es farà de manera autònoma en línia mitjançant la plataforma Moodle o llibre digital. Per fer aquesta part no presencial no cal connectar-se de manera sincrònica.

Cal estar familiaritzat amb les tecnologies i tenir un alt grau d’autonomia.

No saps si t’anirà bé la modalitat de semipresencials? Respon a aquestes preguntes:

Et resulta complicat venir a l’escola dos cops per setmana?

Tens capacitat d’organització?

Tens accés a un ordinador amb connexió a Internet? 

Si la teva resposta a aquestes preguntes és SÍ, no ho dubtis, aquesta és la teva modalitat!

La matrícula oficial cobreix el dret a assistir a les classes i les taxes d’examen corresponent.

HORARI DE CLASSE

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre en les següents franges horàries:

 • 16h a 18.15h
 • 18.30h a 20.45h

PROGRAMA D’ESTUDIS

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació en el seu article 59.1 estableix que els ensenyaments del nivell Bàsic tindran les característiques i l’organització que les administracions educatives determinin.

El Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 8 cursos:

 • Nivell Bàsic A2: de 2 cursos (A1 i A2)
 • Nivell Intermedi B1: d’1 curs (B1)
 • Nivell Intermedi B2: de 2 cursos (B2.1 i B2.2)
 • Nivell Avançat: de 3 cursos (C1-1 curs i C2-2 cursos)
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL INTERMEDI B2
C1 i C2 NIVELL AVANÇAT C1 I C2

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i del Nivell Avançat C1, els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Educació de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

1. Guia Informativa
2. Currículum de les EOI
3. Informació sobre certificats: dates, mostres d’examen…

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL 

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2022-2023

NIVELL BÀSIC                 NIVELL INTERMEDI B1 NIVELL INTERMEDI B2
NIVELL AVANÇAT
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1 C2
Idioma Grups per nivells  
Anglès 1 2 2 2 (inclou 1 semi presencial) 2 (inclou 1 semi presencial) 1 (semipresencial)
Francès 2 1 1