Qui som

L’Escola Oficial d’Idiomes de Salou es va inaugurar el setembre de 2007 per iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes modern que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE).

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics destinats a l’aprenentatge de llengües per a persones adultes. La finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen és el desenvolupament de:

– la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general
– el reconeixement i el respecte a la diversitat lingüística i cultural com a eina de diàleg entre els pobles

A l’EOI de Salou es poden estudiar 3 idiomes: anglès, francès i rus.

CERTIFICATS
Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

ERASMUS
L’EOI Salou ha participat en projectes europeus i actualment està treballant per obtenir l’acreditació com a Centre Erasmus.

COL·LABORACIONS
L’EOI Salou col·labora en diferents programes del Departament d’Educació:

– Programa de Certificació de Llengües Estrangeres (info)
– Formació de professorat (info)
– EOI&FP Together (info)

ELS ENSENYAMENTS D’IDIOMES A LES EOIs
El  DECRET 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.

Tal com indica el mateix decret en la seva disposició derogatòria, queden derogades les disposicions següents:

 1. El Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.
 2. El Decret 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.
 3. El Decret 186/2015, de 25 d’agost, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, per incloure-hi l’idioma coreà.
 4. El Decret 224/2016, de 15 de març, de modificació de l’article 10.2 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Els annexos II i III estableixen el currículum de diversos idiomes dels nivells Intermedi B1 i Intermedi B2. Els corresponents als nivells Bàsic A2, Avançat C1 i Avançat C2 es publicaran en un altre decret.

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives i de mediació lingüística.
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

MARC LEGAL
Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04/05/2006)
 • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial per a l’àmbit de Catalunya (DOGC 5297 de 15/01/2009).

MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
El pla d’estudis a les EOI s’estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d’idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.

MÉS INFORMACIÓ