Convocatòria ordinària de proves de certificat (juny 2023)

NOMÉS PER A ALUMNAT LLIURE

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

TERMINI D’INSCRIPCIONS: del 27 de febrer (a partir de les 9h) al 3 de març de 2023, a través del web del Departament d’Educació.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d’acord amb les disponibilitats d’espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Per a informació més detallada, podeu consultar la RESOLUCIÓ EDU/2495/2022 de 2 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2022-2023, per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i nivell C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.