Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de Reus és un centre públic de règim especial destinat a l’ensenyament de llengües a adults. Depèn, igual que les altres EOI de Catalunya, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’EOI de Reus es va crear el setembre del 2001. Al començament, l’escola va ocupar unes aules de l’IES Gaudí de Reus i el curs 2004-2005 es traslladà a la seva ubicació actual: Passeig Boca de la Mina, 35.

Actualment, l’escola imparteix els idiomes següents:

  • alemany, anglès i francès. De tots tres idiomes, s’ofereixen tots els cursos dels nivells bàsic (A1 i A2), intermedi B1 i intermedi B2 (B2.1 i B2.2). També s’imparteix el nivell avançat C1 d’anglès.
  • català. A partir del curs 2023-24, s’ofereix el nivell avançat (C1 presencial i C2 semipresencial).

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per al nou currículum que s’imparteix a tots els nivells (bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 i C2) des del curs 2019-2020. L’actual currículum LOMCE, a l’igual que l’anterior, segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Què és una EOI?

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns a nivell no universitari, en règim oficial (presencial o a distància) o lliure. Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.