Pla d’estudis

El pla d’estudis s’estructura en aquests nivells:

  • Nivell bàsic: 1r i 2n curs (A2)
  • Nivell intermedi B1: 3r curs (B1)
  • Nivell intermedi B2: 4rt i 5è curs (B2)
  • Nivell avançat: C1 i C2

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’imparteix en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 des del curs 2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2 s’ha fet efectiva el curs 2022-23. Aquests currículums segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitació de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Assistència i avaluació


Per tal d’accedir a l’avaluació contínua, els alumnes dels cursos A1, A2 i B2.1, han d’assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

En el cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne/a, no podrà ser avaluat de manera continuada, però conservarà igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà responsabilitat de l’alumne assabentar-se de les dates d’examen i de tot el que fa referència al sistema d’avaluació.