Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’alemany, anglès, català i francès en la modalitat de cursos extensius. La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents*.

L’EOI de Reus imparteix els cursos oficials extensius en horari altern, classes de 2h 15m en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous). També oferim cursos semipresencials dels nivells B2.1, B2.2 i C1 d’anglès, amb una sola sessió setmanal. Els cursos de català  de nivell C2 són exclusivament semipresencials.

HORARI DE CLASSE

La franja horària de classe és de 9.15h. a 11.35h. pel matí i 16.00h a 21.00h. per la tarda. La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 8 cursos:

  • Nivell Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • Nivell Intermedi B1: d’1 curs (3r nivell)
  • Nivell Intermedi B2: de 2 cursos (4t i 5è nivell)
  • Nivell Avançat C1: d’1 curs
  • Nivell Avançat C2: de 2 cursos (C2.1 i C2.2)
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL INTERMEDI B2
C1 NIVELL AVANÇAT C1
C2 NIVELL AVANÇAT C2

Els nivells dels dos certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi i del nivell avançat els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Grups per idioma i nivell del curs 2024-25

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI B1 NIVELL INTERMEDI B2 NIVELL AVANÇAT
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1 C2
Idioma
Alemany 2 1 1 1 1
Anglès 2 4 4 3 3 2
Anglès semipresencial 1 1 1
Francès 1 1 1 1 1
Català 4