Canvi d’horari

Un cop formalitzada una matrícula oficial, els alumnes podran canviar d’horari mitjançant una sol·licitud de permuta amb un altre alumne del mateix nivell, o bé mitjançant una sol·licitud de canvi d’horari.

Sol·licitud de permuta

Si l’alumne no pot permutar, s’admetran canvis en l’horari assignat d’acord amb les condicions següents:

  • Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
  • Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola,) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals els hagin canviat l’horari laboral (també amb posterioritat a la matrícula), o per qualsevol altre motiu raonat.
  • Es donarà prioritat als alumnes que puguin justificar que necessiten el canvi. Els canvis s’atorgaran en funció de les places vacants de l’horari sol.licitat i, si fos necessari, es recorrerà a un sorteig. El període per sol·licitar els canvis pel curs 2022-23 és del 3 al 6 d’octubre, i la resolució es publicarà a aquesta pàgina web el divendres 7 d’octubre.

Procediment per sol.licitar canvi d’horari:

  1. Sol·licitud demanant nou horari que serà lliurada a secretaria o bé enviada per correu electrònic al correu del centre eoireus@xtec.cat per al seu registre d’entrada. Sempre serà millor donar dues opcions d’horari desitjat, si és possible.
  2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball o certificat de l’empresa (la data d’expedició d’aquesta documentació haurà de ser posterior a la de la matrícula de l’EOI), o qualsevol altre document que justifiqui el motiu pel qual es sol.licita el canvi.