Preguntes freqüents

En aquest apartat volem contestar les preguntes més freqüents que ens feu respecte de les EOI: accés, funcionament, organització, exàmens… així com totes aquelles preguntes que ens feu arribar i que tenen rellevància per a tothom.
Per conèixer a fons el funcionament dels procediments més freqüents dintre de l’escola, us recomanem que llegiu l’apartat de Normativa d’alumnes a l’apartat de secretaria. Si teniu alguna pregunta que no estigui inclosa en aquest apartat, ens la podeu fer arribar a eoireus@xtec.cat. 

ACCÉS ALS ESTUDIS

A partir de quina edat es pot accedir a una EOI?
Com a alumne/a oficial és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els/les més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del que estan cursant a l’educació secundària obligatòria.
Per inscriure’s a les proves lliures (B1, B2 o C1) s’ha de tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova i haver superat el 2n d’ESO (o nivell equivalent).

Què necessito per accedir als estudis de les EOI?
Cal tenir l’edat indicada i fer la preinscripció en els períodes indicats: entre finals d’agost i principis de setembre (informació a partir del juny a la web de l’EOI).

Oferta d’idiomes, cursos i nivells a l’EOI de Reus:
ALEMANY: A1 i A2 (Nivell Bàsic), B1 (Nivell Intermedi B1) i B2.1 i B2.2 (Nivell Intermedi B2)
ANGLÈS: A1 i A2 (Nivell Bàsic), B1 (Nivell Intermedi B1), B2.1 i B2.2 (Nivell Intermedi B2) i C1 (Nivell Avançat)
CATALÀ: C1 i C2 (Nivell Avançat)
FRANCÈS: A1 i A2 (Nivell Bàsic), B1 (Nivell Intermedi B1) i B2.1 i B2.2 (Nivell Intermedi B2)

Què vol dir ser alumne lliure?
Són candidats que es matriculen només per fer l’examen de certificat de nivell B1, B2 o C1 sense tenir dret a l’assistència a classe. La inscripció és telemàtica.

Quan puc fer l’examen de certificat per a alumnes lliures?
Segons el que estableix el Departament d’Educació, per tots els idiomes hi ha una convocatòria al juny (inscripció telemàtica al febrer) i per a anglès hi ha, a més a més, una altra convocatòria al febrer (inscripció telemàtica al novembre).

Si estic matriculat/ada en una EOI com a alumne/a oficial, puc presentar-me per lliure per obtenir algun dels certificats del mateix idioma?
No. No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial i de candidat/a lliure del mateix idioma i curs en el mateix any. L’alumnat que es matriculi a una prova lliure del mateix nivell i idioma que estigui cursant com a alumnat oficial, s’entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, la baixa d’ofici com a alumne/a oficial del mateix nivell i idioma.

PREINSCRIPCIÓ

Quan em puc preinscriure?
Les preinscripcions es fan en línia durant els primers dies de setembre. Consulteu la nostra pàgina web a partir del mes de juny per saber les dates exactes de preinscripció de cada curs.

En quin curs em puc preinscriure?
Si no es tenen coneixements previs de l’idioma, us podeu preinscriure a A1 directament.
Si es tenen coneixements de l’idioma teniu dues opcions:

1) Preinscripció directa al curs corresponent, sense fer test de nivell, en cas que us trobeu en alguna d’aquestes situacions:
– haver aprovat el curs anterior en una EOI
– tenir el certificat de nivell A2, de nivell B1, B2 o el/s certificat/s de cicle elemental o d’aptitud d’EOI.
– Teniu alguna de les acreditacions de les taules d’exempcions que trobareu a l’aplicatiu de preinscripció.

2) Preinscripció al test de nivell: teniu coneixements de l’idioma, però no us trobeu en cap de les circumstàncies anteriors o no disposeu de la documentació que les pot acreditar. El test de nivell dels quatre idiomes que s’imparteixen a l’escola es fa els primers dies de setembre, un cop l’alumne ha fet la preinscripció per a l’idioma/es que vol estudiar. Més informació sobre la preinscripció.

Un cop feta la preinscripció, què he de fer?
Seguir les instruccions de l’aplicació de preinscripció i estar atent als terminis. Si s’ha marcat fer prova de nivell, es podrà realitzar un cop s’ha creat el número de preinscripció. L’aplicació permet fer el test de nivell en línia en el cas d’alemany, anglès i francès, i un cop s’obté el resultat, fer la tria d’horaris abans del sorteig de places. El test de nivell de català es fa de manera presencial a l’escola durant el període de matrícula.

En què consisteix el test de nivell?
El curs 2023-24 tots aquells candidats que volen estudiar alemany, anglès i/o francès a l’EOI podran fer el test de nivell en línia. Consta de tres grans blocs de preguntes als quals els candidats van accedint a mida que assoleixen nivells i comprensions orals en cas de poder accedir al nivell B1 o més. El test de nivell de català es fa de manera presencial a l’escola durant el període de matrícula.

Serveix la prova de nivell d’un any per l’altre?
No, la prova de nivell té validesa només pel curs acadèmic en què es realitza.

Haig de fer la preinscripció de l’idioma del qual ja sóc alumne oficial del curs anterior?
No, l’alumnat del curs immediatament anterior (tant si ha aprovat, com si ha suspès o no s’ha presentat) no ha de fer la preinscripció d’aquell idioma que està estudiant, només cal fer la matrícula en línia (no preinscripció) el dia assignat del mes de juliol segons el calendari de matrícula d’alumnes oficials.
Si ets alumne oficial d’un idioma però en vols cursar un altre, que hauràs de fer preinscripció del nou idioma que vols estudiar.

Puc fer la preinscripció a més d’un idioma?
Sí, et pots preinscriure fins a un màxim de dos idiomes diferents i demanar dues EOI (1a i 2a opció), però has de presentar una preinscripció per cada idioma.

Puc fer la preinscripció del mateix idioma a més d’una EOI?
Sí, a través del web de preinscripció podràs fer les preinscripcions a un o dos idiomes i per cada idioma podràs escollir dues opcions de centre.

Puc fer la preinscripció per a una altra persona?
Sí, si tens les dades personals necessàries per fer la preinscripció.

Se m’ha passat el termini de preinscripció, hi ha alguna manera de poder matricular-me?
Consulteu la web de l’EOI Reus durant tot el mes de setembre, perquè si el dia de matrícula de places vacants, a finals de setembre, en queden de lliures podreu matricular-vos.

Vaig aprovar A1 fa anys. Puc fer test de nivell per passar a un altre curs superior a A2?
Sí. Al moment de fer la preinscripció, marqueu que voleu fer test de nivell.

Fa molts anys vaig aprovar un curs de l’EOI però m’agradaria repetir-lo perquè no me’n recordo massa, puc fer-ho?
Sí que és possible. Les persones que vulguin actualitzar els coneixements de cursos que ja tenen aprovats, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial però l’alumnat pot sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats. Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Cal estudiar per fer el test de nivell?
No. Perquè no és un test per aprovar o suspendre ni una prova amb valor acadèmic. És simplement un test per saber el nivell que tens en aquell moment d’un idioma determinat, sense cap preparació prèvia.

Si estic preinscrit, vol dir que ja tinc plaça?
No, estar preinscrit no significa estar matriculat. Per fer efectiva la matrícula, has d’haver resultat admès en el sorteig de places, que es realitza un cop tot l’alumnat que no pot acreditar nivell, ha fet la prova de nivell.

Si sóc alumne d’un curs d’estiu puc accedir al següent nivell sense passar pel sorteig?
No. Els alumnes d’estiu no són alumnes de cursos oficials, per tant, per accedir a un curs com a alumnat oficial, s’ha de passar pel procediment de preinscripció, sorteig i matrícula amb l’avantatge que la nota del curs d’estiu permet la preinscripció a un curs concret sense haver de fer prova de nivell.

MATRÍCULA

Alumnat nou

Si he escollit fer el test de nivell en línia i no el faig, quedaré admès a A1 curs?
No, no fer el test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció abans del sorteig d’assignació de places.

Quan sé que em puc matricular un cop feta la preinscripció?
Un cop preinscrits, tant l’alumnat que ha fet el test de nivell com l’alumnat que s’ha preinscrit directament a un nivell, ha de comprovar si el sorteig de places ha determinat que s’ha estat admès al nivell corresponent. Si heu quedat admesos, haureu de consultar el dia que us heu de matricular en línia i fer efectiva la matrícula amb el pagament corresponent. Si heu quedat en llista d’espera, us podreu matricular en línia el dia i l’hora assignats, en cas que quedin places vacants.
Tot aquest procés es fa de manera telemàtica a través de la pàgina de preinscripció i és molt important seguir les instruccions que es van donant per no perdre’s cap pas.

Alumnat oficial de l’any anterior

Quan he de fer la matrícula per al curs següent si ja sóc alumne oficial?
La matrícula de l’alumnat oficial es fa de manera telemàtica al juliol. A finals de maig, consulteu la nostra pàgina web per veure el calendari de matrícula. Els horaris per al curs següent es publiquen al mes de juny.

Si sóc alumne oficial del curs anterior, tinc l’horari assegurat per aquest curs?
Els alumnes del curs immediatament anterior (aprovats, suspesos, no presentats i renúncies) tenen reserva de plaça sempre que no hagin esgotat les convocatòries, però no se’ls garanteix un horari determinat. L’alumnat apte del curs anterior té prioritat de matrícula per tant, és molt més probable que puguin escollir l’horari per l’any següent.

Puc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?
No. Els canvis de grup s’han de sol·licitar mitjançant escrit adreçat a la direcció de l’EOI. No es recomana aquesta opció, perquè si no es concedeix el canvi de grup, a més d’haver pagat uns serveis dels quals no us beneficiaríeu, estaríeu ocupant una plaça que algú altre hagués pogut aprofitar.

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat en la matrícula i la reserva de plaça?
Sí. Només té prioritat de matrícula i plaça garantida l’alumnat que va estar matriculat el curs immediatament anterior a l’actual i en el mateix idioma.

Si estic estudiant un idioma a l’EOI de Reus, tinc preferència davant d’un alumne/a nou a l’hora d’estudiar un altre idioma?
No. Si canvies d’idioma, ets alumne nou d’aquell idioma i has de fer preinscripció.

Si sóc alumne/a oficial i se m’ha passat el període de matrícula al juliol, què puc fer per matricular-me?
Si no et matricules telemàticament els dies de juliol reservats per alumnat oficial, pots fer-ho presencialment els dies que hi ha dedicats a les incidències de matrícula, també al juliol. Un cop passat aquest període, si no et matricules, perds l’oficialitat. Per tant, en cas de voler seguir estudiant a l’EOI, caldrà que tornis a passar pel procés de preinscripció a principis de setembre.

Sóc alumne d’una altra EOI, em puc matricular a l’EOI de Reus?
Si ets alumne/a del curs immediatament anterior, al mes de juliol hi ha uns dies per demanar un trasllat de matrícula excepcional. Aquest alumnat ha de fer la matrícula a l’escola d’origen i té preferència respecte del que vol entrar de nou al setembre. Cal informar-se a l’EOI de destinació, és a dir la que voldràs estudiar el curs següent.
Si no es fa el trasllat indicat al paràgraf anterior s’haurà de fer preinscripció al setembre (com alumnat nou) a l’EOI on es vol estudiar i esperar el sorteig de plaça. Si finalment es pot fer matrícula, s’haurà de sol·licitar un trasllat d’expedient a l’EOI d’origen. Aquest tràmit es pot fer a la secretaria de l’EOI de destí.

Puc fer la matrícula per a una altra persona?
Sí. Si tens tota la documentació necessària per fer-ho en línia.

Vaig aprovar l’examen de Certificat Intermedi B1 o B2 d’anglès per lliure durant el curs passat, tinc plaça reservada per aquest curs per matricular-me a B2.1 o C1?
No. Els alumnes lliures han de passar pel procés de preinscripció, sorteig i matriculació per ser alumnes oficials el curs següent.

TAXES

Hi ha alguna bonificació per algun concepte?

Sí, podeu consultar totes les bonificacions i exempcions als documents següents: Cursos A1, A2 i C1 – preus públics. Cursos B1, B2.1, B2.2 – taxes.

Tinc reducció o exempció de taxa si sóc o he estat docent?
No. Llevat de les places que s’assignen a aquest col·lectiu a través de les convocatòries corresponents que es publiquen a la pàgina de l’XTEC (apartat formació). Des del curs 19-20, es pot formar part del Programa PIA+ si es compleixen les condicions que s’esmenten en aquest programa.

El pagament de la matrícula es fa d’un sol cop?
Sí, és un únic pagament. No es pot fer el pagament fraccionat. En el cas del nou alumnat les taxes de matrícula es paguen al setembre i els alumnes oficials ho fan durant el mes de juliol. El pagament es pot efectuar en línia o bé a qualsevol oficina de “LA CAIXA”: per “SERVICAIXA”. Hi ha un termini de pagament (de 24h) després de fer la matrícula online. Es pot fer el pagament amb qualsevol targeta.

Què és el preu públic pels serveis de plataforma i material didàctic?
A totes les EOI de Catalunya, a la taxa o preu públic de matrícula oficial se li ha d’afegir el preu públic per serveis de plataforma i material didàctic de 30€, segons recull l’Ordre EDU/114/2021 que modifica l’Ordre EDU/155/2020. Aquest import permet al centre oferir una sèrie de serveis durant el curs, entre ells el servei de biblioteca, materials didàctics i altres activitats complementàries organitzades pels diferents departaments.

Si deixo el curs, em retornen els diners de la matrícula?
L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula en cap cas ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya. Els alumnes que desitgin sol·licitar la devolució, hauran d’accedir al tramitador genèric de la Generalitat des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació. Aquest tràmit caldrà fer-lo dintre el termini establert de renúncia amb dret a devolució de taxa (consultar-ho a la web de l’EOI cada any).

Les persones que no disposin dels mitjans o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia, poden fer-lo a través de les Oficines de Registre dels serveis centrals d’Educació i dels serveis territorials, utilitzant el servei de “tramitació atesa”. Aquest servei ofereix assistència per poder dur a terme el tràmit sense dificultats.

IMPORTANT: La devolució de taxes suposa l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumnat. En conseqüència, per poder matricular-se al curs següent, com a alumnat oficial, s’haurà de tornar a accedir per la via de la preinscripció.

ASSISTÈNCIA

L’assistència a classe és obligatòria?

Sí. L’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament i per a una adequada avaluació de l’alumne/a. L’alumnat té el deure d’assistir regularment a classe. Una assistència superior al 65% és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua.
És molt important assistir a classe el primer dia, ja que és quan s’informa de tots els aspectes de funcionament del curs. Si no podeu assistir-hi per alguna raó, poseu-vos en contacte amb el vostre professor/a.
En qualsevol cas, per poder assolir els objectius d’un curs de l’EOI, a més de l’assistència regular a les classes, cal una dedicació suplementària fora de l’aula (deures, estudi..). Aquesta dedicació ha de ser regular al llarg de tot el curs. A més, l’alumnat que no ve a classe està ocupant una plaça que potser algú altre hagués aprofitat si hagués tingut l’opció de matricular-se.

Què he de fer si no puc venir a classe?
És aconsellable informar el/la vostre professor/a, especialment si heu de faltar uns quants dies. No és necessari presentar justificant d’absència excepte si ets alumnat menor de 18 anys.

Puc presentar-me a l’examen si no he assistit a classe?
Sí. El dret de l’examen final no es perd mai, però t’ho jugaràs tot en una sola prova, en la qual hauràs d’obtenir com a mínim un 65% global per aprovar. El fet de pagar la taxa de matrícula o el preu públic implica el dret a fer l’examen final.

Es pot assistir a classe com a alumnat oient?
No. No existeix aquesta modalitat d’alumnat a les EOI, però si que es pot fer una matrícula d’actualització per repassar coneixements ja assolits en un curs superat o els inferiors, si han passat més de dos anys del curs aprovat.

Si un cop començat el curs, em sorgeix algun impediment per continuar assistint a classe, què he de fer?
Cal que ho facis saber al teu professor/a el més aviat possible ja que es pot sol·licitar un canvi d’horari si per causes de força major (estudis, feina o salut), no es pot continuar assistint a l’horari en què s’està matriculat. El canvi està subjecte però, a la disponibilitat de places, i, per tant, l’EOI no el pot garantir.
Si el canvi d’horari no es pot concedir, i l’alumne/a es veu en la impossibilitat de continuar sense poder assistir a classe, hi ha la possibilitat de presentar una renúncia a la matrícula per a què no compti la convocatòria a efectes de repetició.

Fins quan tinc temps de presentar la meva sol·licitud de renúncia de plaça?
Cal comprovar el termini per presentar renúncia de cada curs. Consulteu el termini vigent cada curs a l’apartat “renúncies” de la web de l’EOI de Reus.

CURSOS I HORARIS

Quins horaris tenen els cursos?

A l’EOI de Reus hi ha horaris de matí (anglès) i de tarda (alemany, anglès, català i francès).
Les franges horàries són:
– al matí de 9.15 a 11.45 h, (només anglès de 1r a 5è)
– a la tarda, de 16:00 a 18:30 h i
– al vespre de 18:30 a 21 h.
Consulteu els horaris dels grups a la secció de cada idioma a la nostra web.

Per què no hi ha horaris de tots els idiomes en totes les franges horàries?
Els horaris es confeccionen segons la demanda i la plantilla de professorat de què està dotat el centre i tenint en compte també la capacitat física de l’escola. No es pot garantir que hi hagi horaris de tots els idiomes en totes les franges.

Quan podem saber els horaris i llibres que necessitarem l’any vinent?
Al juliol ja es pot consultar a la web de l’EOI de Reus tota la informació actualitzada.

Quina durada tenen els cursos?
Cada curs té una durada mínima de 130 h. El curs comença a finals de setembre i acaba a finals de maig. Al maig/juny es fan els exàmens.

Es poden fer cursos a distància a l’EOI de Reus?
No. Per a cursos d’anglès d’aquesta modalitat, adreceu-vos a l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Algunes EOI ofereixen ensenyament semi-presencial, consulteu Ensenyament d’Idiomes.

L’EOI de Reus ofereix informació sobre cursos o llocs de treball a l’estranger?
L’EOI de Reus no té cap servei oficial d’informació sobre activitats a l’estranger, però sovint els departaments reben informació d’aquest tipus. Com a centre públic les EOI no poden recomanar cap centre privat.

Si sóc docent, com puc accedir als cursos gratuïts per a personal docent?
La informació i la inclusió a cursos d’idiomes per a professorat que programa el Departament d’Educació s’ha de consultar a lXTEC o informar-se a la Secció de Formació Permanent dels Serveis Territorials d’Educació.

Tinc prioritat si sóc docent per obtenir plaça?
El personal docent pot optar als programes que es publiquen a la pàgina de l’XTEC (apartat formació). Altrament, no tenen cap preferència respecte la resta de l’alumnat.

AVALUACIÓ

Com s’avalua l’alumnat?

Cal consultar amb el professorat de l’idioma que estudieu per saber com s’avalua l’alumnat de manera específica. En general, es dóna molta importància durant tot el curs a l’intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre alumnat i professorat, per això és necessari haver assistit a classe un mínim d’un 65% per poder ser avaluat de manera continua.
L’avaluació contínua s’aplica a tots els cursos, tot i que cada departament (alemany, anglès i francès) decideix el seu sistema específic excepte en els exàmens de certificat on es fa un examen final obligatori en tots els idiomes: nivell intermedi B1, nivell intermedi B2, nivell avançat C1 (aquest, només en el cas del català i l’anglès) i nivell avançat C2 (només en el cas del català).
De tota manera el marc general sobre l’avaluació segons la Resolució per la qual es donen instruccions per a l’organització i el funcionament de les EOI de Catalunya, és aquest: “L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen”.

Què he de fer si no puc venir algun dia a un examen?
Si es tracta d’un examen al llarg del curs, cal posar-se en contacte amb el/la professor/a per establir, si es creu convenient, la manera de recuperar-lo. No és un dret de l’alumnat poder fer l’examen un altre dia.
Si es tracta d’una prova final, cal presentar una instància adreçada a l’equip directiu i justificar documentalment que es tracta d’una incidència per qüestions laborals ineludibles, qüestions de salut, exàmens oficials la data dels quals no es pot canviar, etc. Un cop presentada la instància, es donarà resposta personal i si és favorable es podrà fer la prova en una data especial per a incidències de la qual s’informarà puntualment.

EXÀMENS

Exàmens oficials

Què passa si no he fet l’examen?

La teva qualificació serà de no presentat (NP) i hauràs esgotat una convocatòria. Tens reserva de plaça (no horari) per al curs següent, sempre que no s’hagin esgotat les convocatòries. Caldrà fer matricula al juliol en les dates i horaris establerts al calendari de matrícula.

Si he suspès o he renunciat oficialment a la meva matrícula, tinc plaça reservada per l’any següent?
Sí. Tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne per a l’any immediatament posterior al que estàs matriculat, i cal que et matriculis al juliol en les dates indicades al calendari de matrícula d’antics alumnes. Si no et matricules en les dates establertes, perdràs els teus drets com a antic alumne.
Si has suspès el mateix nivell per segona vegada cal que, abans de matricular-te, consultis a la secretaria si tens dret a demanar una convocatòria addicional.

Quantes vegades es pot repetir cada curs?
Dins de cada nivell —A2, B1, B2, C1 i C2—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
Per tant el nivell bàsic (A1 i A2), es pot fer en un total de 4 cursos, el nivell intermedi B1 es pot fer en 2 cursos, el nivell intermedi B2 (B2.1 i B2.2) es pot fer en un total de 4 cursos, el nivell avançat C1 que consta d’1 curs, es pot fer en un màxim de 2 cursos, i el nivell avançat C2 (només català) es pot fer en dos cursos.
L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
L’alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic (A2) o a segon curs del nivell intermedi (B2), el pot cursar un màxim de dues vegades.
Per poder fer un curs més vegades que les previstes a la normativa caldrà demanar una convocatòria addicional. Cal tenir en compte que si es renuncia a la matrícula dins el termini previst, no compta com a convocatòria exhaurida.
En cap cas es pot fer un curs més de 3 vegades.

Què és una convocatòria addicional?
En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per 4t vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Aquí podeu descarregar la sol·licitud i podeu trobar més informació aquí. Només es pot concedir una convocatòria addicional per nivell.

Quants anys em guarden les notes?
A l’EOI, els cursos aprovats no tenen caducitat.

Puc repetir un curs aprovat fa temps si el meu nivell ha baixat?

Les persones que hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors a aquell nivell, sempre que hagin transcorregut dos cursos des que es va superar el nivell que tenen aprovat. La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial però l’alumnat pot sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats. Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Prepara l’EOI de Reus per a alguns exàmens d’altres institucions o organismes (com el DELF, First Certificate, Proficiency, etc.)?
No. No es prepara específicament per a aquests títols, tot i que hi ha punts coincidents entre els programes per a aquestes titulacions i els Certificats propis de les EOI. Per exemple, el “First Certificate” correspon al Certificat de Nivell Intermedi (B2) que a les EOI s’obté en aprovar el curs de B2.2.

Quan sabré les dates i els resultats dels exàmens?
El calendari de dates d’exàmens es publica a partir de finals de gener a la web de l’EOI de Reus. Per als exàmens de certificat (B1, B2, C1 i C2) el professorat informarà als seus alumnes tan aviat com es publiquin les dates al DOGC.
L’alumnat pot consultar els resultats dels exàmens (de tots els nivells) a la plataforma de gestió CENTROSNET.
Per als exàmens d’A1, A2 i B2.1 d’alemany, anglès i francès us podeu posar en contacte amb el/la vostre/a professor/a per saber el dia de revisió d’examen.
Si es tracta d’un examen de Certificat B1, B2, C1 o C2 l’alumne ha de sol·licitar la revisió d’examen i disposa d’un termini de 48 hores per presentar una reclamació per escrit sobre la seva nota, si escau.

Com puc obtenir el títol un cop aprovat l’examen?
A la pàgina web de l’EOI de Reus es publiquen les instruccions per recollir (certificat B1) o sol·licitar el títol corresponent dels nivells B2, C1 i C2.

El certificat B1 és gratuït i es pot recollir a l’EOI poc després d’haver aprovat l’examen.
Per tramitar els títols de B2, C1 i C2 s’han d’abonar unes taxes. El termini de lliurament dels títols és d’uns 2 anys, aproximadament tot i que, en tramitar-los, s’obté un resguard amb els mateixos efectes legals. Quan els títols arriben al centre, es comunica a l’interessat/ada per a la seva recollida.

Exàmens lliures

Quan es fan exàmens lliures?

Segons el que estableix el Departament d’Educació, per tots els idiomes hi ha una convocatòria al juny (inscripció telemàtica habitualment entre darrers de febrer i principis de març) i per a anglès hi ha, a més a més, una altra convocatòria al febrer ((inscripció telemàtica normalment a darrers de novembre).

Què necessito per presentar-me a un certificat per lliure?
1) Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.
2) Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.
3) No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma.

On m’he d’inscriure per poder fer l’examen?
La inscripció, pagament, dates i seguiment de la inscripció així com també la consulta de resultats es fa tot online en aquesta adreça.

Quan dura la prova?
Certificat de Nivell Intermedi B1:
– Durada de la prova escrita: aproximadament 3h 45’ (inclòs un descans de 30’)
– Durada de la prova oral: 20’ aprox. (El dia de la prova escrita es lliura convocatòria per fer la prova oral que no coincidirà amb la data de la prova escrita)
Certificat de Nivell Intermedi B2:
– Durada de la prova escrita: aproximadament 4h (inclòs un descans de 30’)
– Durada de la prova oral: 35’ aprox. (El dia de la prova escrita es lliura convocatòria per fer la prova oral que no coincidirà amb la data de la prova escrita).
Certificat de Nivell Avançat C1:
– Durada de la prova escrita: aproximadament 3h 40’ (inclòs un descans de 30’)
– Durada de la prova oral: entre 15’ i 20’ aprox. (El dia de la prova escrita es lliura convocatòria per fer la prova oral que no coincidirà amb la data de la prova escrita)

Puc escollir la data de la part oral de l’examen lliure?
El dia de la prova escrita rebreu la convocatòria de la prova oral. No es pot escollir la data. Tot i això, si el candidat té alguna incidència prevista amb anterioritat a l’examen, es pot posar en contacte amb el/la cap d’estudis de l’EOI per resoldre-la.
Quan es rep la convocatòria oral el dia de l’examen escrit, es pot fer una permuta amb algun/a altre/a candidat/a si ambdós hi estan d’acord. Serà imprescindible demanar el canvi al / a la cap d’estudis per a què es pugui concedir.

Com puc obtenir el títol un cop aprovat l’examen que he fet com a alumne/a lliure?
A la pàgina web de l’EOI de Reus es publiquen les instruccions per recollir (certificat B1) o sol·licitar (títol B2, C1 i C2).

El certificat B1 és gratuït i es pot recollir a l’EOI poc després d’haver aprovat l’examen.
Per tramitar els títols de B2, C1 i/o C2 s’han d’abonar unes taxes. El termini de lliurament dels títols és d’uns 2 anys aproximadament, tot i que es pot obtenir un resguard amb els mateixos efectes legals. Quan els títols arriben al centre, es comunica a l’interessat/ada per a la seva recollida.

CURSOS D’ESTIU

Un curs d’estiu em dóna dret a una plaça per a un curs ordinari com a alumne oficial?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció. Tot i això, si el curs d’estiu s’ha fet el mateix any, la nota del curs d’estiu permet la preinscripció a un curs concret sense haver de fer test de nivell.

Si faig un curs intensiu a l’estiu, a quin curs extensiu em puc preinscriure després?
La durada d’un curs d’estiu és inferior a la d’un curs reglat, però, si heu superat un curs d’estiu amb denominació “B”, podeu fer la preinscripció directament al nivell següent que heu cursat durant el curs d’estiu. Si heu cursat un curs amb denominació “A” podeu accedir al mateix nivell que heu cursat durant l’estiu.

Si soc alumne/a oficial, he de passar el test de nivell del curs d’estiu?
No. Si sou o heu estat alumne/a durant el mateix curs acadèmic.

Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?
Depèn. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació.

Puc fer un curs d’estiu al setembre?
No. Només s’imparteixen cursos intensius d’estiu durant els matins del mes de juliol.

CERTIFICATS I EQUIVALÈNCIES

Com a alumne/a de l’EOI de Reus, quina certificació puc tenir?

Certificat de Nivell Bàsic (A2) lliurat per l’EOI un cop superat el 2n curs de l’EOI.
Certificat de Nivell Intermedi (B1) un cop superades les proves unificades a tota Catalunya de 3r curs de l’EOI.
Certificat de Nivell Intermedi (B2) un cop superades les proves unificades a tota Catalunya de 5è. curs de l’EOI.
Certificat de Nivell Avançat (C1) un cop superades les proves unificades a tota Catalunya del curs de C1 de l’EOI.
Certificat de Nivell Avançat (C2) un cop superades les proves unificades a tota Catalunya del curs de C2 de l’EOI.

El certificat de nivell intermedi B2 de l’EOI m’acredita per fer classes de la llengua corresponent?
El certificat que acredita un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència no és un nivell de competència suficient per impartir classes de llengua.
Consulteu aquest enllaç al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per conèixer els requisits per accedir a la borsa de treball de personal docent de centres públics.

Què significa l’A1, A2, B1 … del MECR?
Una de les finalitats del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) és ajudar els usuaris a descriure els nivells de domini de la llengua exigits pels exàmens i programes d’avaluació existents per tal de facilitar les comparacions entre diferents sistemes de qualificacions dins de la Comunitat Europea. La correspondència d’aquest nivells amb els certificats de l’EOI és la següent:

Curs EOI Certificat EOI  Correspondència MECR
A2 (segon) Nivell Basic A2
B1 (tercer) Nivell Intermedi B1 B1
B2.2 (cinquè) Nivell Intermedi B2 B2
C1 (sisè) Nivell Avançat C1 C1
C2 (català) Nivell Avançat C2 C2

Els estudis cursats a l’EOI tenen reconeixement com a crèdits a les carreres universitàries?
Algunes universitats catalanes reconeixen els cursos reglats (i de vegades també els cursos d’estiu) de les EOI com a crèdits de lliure elecció. Per a més informació cal adreçar-se a la secretaria de la facultat on s’està matriculat.

Quines equivalències tenen els cursos de l’EOI de Reus amb altres institucions com ara l’Institut Francès, el Goethe Institut, l’Institut Britànic, Cambridge, etc?
No hi ha equivalències directes dels nivells de les EOI amb les altres institucions, excepte per al Certificat de nivell B1 i el Certificat de nivell B2 d’espanyol i tots els nivells de català, però sí que hi ha correspondència de nivells amb els del Marc Europeu Comú de Referència. Els usuaris en possessió dels certificats reconeguts poden accedir directament a un nivell concret d’estudis, sense haver de realitzar la prova de nivell. Per més informació.

Els títols que emeteu, són oficials?
Les EOI com a centres que depenen del Departament d’Educació, emeten els títols oficials establerts per normativa.

Els títols de l’EOI són vàlids fora de l’Estat?
Els títols de les EOI vénen amb la nomenclatura del MECR (Marc Europeu Comú de Referència) vàlida a tota la comunitat europea.

Els títols de les EOI es poden emetre en la llengua que ha estat objecte d’estudi?
No. Com a centres que depenen de la Generalitat de Catalunya, s’emeten en català i castellà.Els títols de les EOI caduquen?
No. Com a títols oficials que són, no caduquen mai.

VACANTS I SUBSTITUCIONS

Com es pot accedir a un lloc de treball de professorat d’EOI?
Per treballar com a professorat en una Escola Oficial d’Idiomes de Catalunya, heu d’estar inscrits a la borsa de treball que gestiona el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

En què consisteix la prova de capacitació per ocupar vacants a les escoles oficials d’idiomes?
Trobareu la descripció de la prova de capacitació en aquest enllaç.

TRASLLATS

Si estic matriculat en una EOI i em vull traslladar a l’EOI de Reus durant el curs, què he de fer?
Primer que tot, hauríeu de trucar (977 323 573) o enviar un mail (eoireus@xtec.cat) per assabentar-vos si hi ha disponibilitat de plaça a l’idioma, curs i grup que us interessa. En cas d’haver-hi plaça, cal portar la sol·licitud de trasllat i el justificant de pagament de matrícula de l’EOI d’origen. El termini per demanar el trasllat acaba l’últim dia lectiu d’abril.De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al juliol al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola un cop s’acabi el termini de matrícula del juliol, consulteu la web per saber els dies específics. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places.

Què és una matricula viva?
Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre durant el curs acadèmic, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva.
Els trasllats de matrícula viva, entre escoles oficials d’idiomes de Catalunya, no tenen efectes econòmics. Els alumnes que arribin d’una EOI d’una altra comunitat autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i Preus públics de la Generalitat de Catalunya).

Si estic estudiant a l’IOC Idiomes puc passar-me a classes presencials a l’EOI de Reus?
Per accedir a l’EOI com a alumnes presencials s’ha de fer preinscripció (presentant Certificació acadèmica de l’IOC Idiomes). Si s’obté plaça en el sorteig, es passa a ser alumne/a oficial amb tots els drets.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

A l’apartat Instàncies i sol·licituds (dins la pestanya secretaria) de la pàgina web de l’EOI de Reus trobareu l’accés directe als documents per realitzar els diferents tràmits administratius.

CARNET D’ALUMNE/A

Un cop matriculat, tot l’alumnat de l’escola pot descarregar el document per crear el seu carnet de l’EOI de l’enllaç que rebrà a inicis de curs al curs de Google Classroom. A part d’identificar-vos com a alumnat del centre, aquest carnet és carnet d’estudiant i us pot ser útil també per obtenir reduccions en altres institucions culturals que accepten carnets d’estudiants, però cal consultar-ho a la institució en qüestió.El carnet serveix també per fer ús del servei de préstec de la biblioteca. Si voleu que us l’imprimeixin i el plastifiquin a la consergeria de l’EOI, heu de posar-hi una foto de carnet.

TRADUCCIONS

L’EOI de Reus no ofereix servei de traducció però us podem oferir informació al respecte.