Nous alumnes

La preinscripció per al curs 2023-2024 es realitzarà del 4 al 13 de setembre de 2023 (fins les 14h). Més informació.

Formalització de la matrícula

La matrícula de l’alumnat admès es fa a través de l’aplicatiu. Recordeu que el pagament de la matrícula s’ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a Caixabank. El pagament es podrà fer en línia des del mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.

PREUS PÚBLICS (A1, A2, C1, C2)

TAXES (B1, B2.1, B2.2)

A totes les EOI de Catalunya, a la taxa o preu públic de matrícula oficial se li ha d’afegir el preu públic pel servei de plataforma i material didàctic de 30€ segons recull l’Ordre EDU/114/2021 que modifica l’Ordre EDU/155/2020.

Podeu consultar la normativa referent a les convocatòries permeses per curs a l’apartat Convocatòria addicional.

Requisits

  • Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les Escoles Oficials d’Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis.
  • A partir dels 14 anys (complerts l’any en que es comencin els estudis) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.
  • Es pot optar per la matrícula oficial o per la inscripció en règim lliure. La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

TEST DE NIVELL


Per a accedir al centre per primera vegada com a alumne oficial, dins del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i del Nivell Avançat C1, es podrà accedir a un curs superior a A1 (A2, B1, B2.1 i B2.2 o C1) mitjançant la realització d’una prova de nivell en línia*. Cas que l’alumne/a no obtingui el nivell mínim d’A2 en el test de nivell se li assignarà el nivell d’A1.

El resultat del test de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s’incorporarà a l’expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya, però només tindrà validesa per l’any acadèmic per al qual es fa el test de nivell.

NOTA IMPORTANT: Per fer el test de nivell és imprescindible marcar l’opció “test de nivell” en fer la preinscripció.

El test de nivell en línia per a alemany, anglès i francès consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes.

  • El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. El tercer bloc, a més, avalua l’expressió escrita.
  • En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.
  • La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

El test de nivell en línia es podrà realitzar del dia 4 al 13 de setembre de 2023, a l’aplicatiu de preinscripció. Més INFORMACIÓ.

*Excepte l’alumnat que vulgui fer un curs de català. En aquest cas, el test de nivell serà presencial en les dates establertes per l’EOI de Reus durant el període de matrícula del setembre.

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL


Dins de cada nivell –bàsic, intermedi, i avançat –, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs de nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada un curs de qualsevol nivell (de 1r a C1), l’alumne/a ha de demanar-ho a la direcció de l’escola, que valorarà les circumstàncies al·legades per l’alumne/a en la sol·licitud i, el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne/a al llarg dels dos cursos realitzats. L’alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs de nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

La sol·licitud corresponent es presentarà a secretaria. El termini de presentació de la sol.licitud serà abans del període de matrícula. La direcció de l’escola resoldrà la sol.licitud considerant l’expedient i les circumstàncies de l’alumne.

En cas que es concedeixi, l’alumne/a es matricularà després dels alumnes oficials i just abans dels nous alumnes. Si no es concedeix la convocatoria addicional o bé l’alumne/a opta per no sol·licitar-la, sempre podrà si així ho decideix, examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del nivell intermedi i/o avançat.