Renúncies

RENÚNCIA DE MATRÍCULA

  • Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia es tramitarà a secretaria. Es perdrà el dret d’examen però es conservarà la convocatòria.
  • Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes i se’ls reservarà la plaça com a alumne/a oficial repetidor.
  • La data límit per presentar la renúncia serà el 30 de novembre de 2023.
  • Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula ni l’import del servei de plataforma i material didàctic* (veure NOTA més avall).
  • L’alumne/a només pot fer una renúncia per curs.
  • Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

RENÚNCIA A UN CURS ACADÈMIC SUPERAT

  • Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.
  • Els terminis per presentar les sol·licituds de renúncia a un curs superat seran: la primera setmana de juliol per l’alumnat oficial i la primera setmana de setembre per al nou alumnat.
  • NOTA: Tant la renúncia de matrícula com la renúncia a un curs acadèmic superat, es faran constar en l’expedient acadèmic de l’alumne/a. L’EOI de Reus no pot reintegrar l’import de la matrícula ni del servei de plataforma i material didàctic en cap cas, ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya.

DEVOLUCIÓ DE TAXES

Per sol·licitar la devolució de taxes s’ha d’accedir al tramitador genèric del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació, no més tard del 10 d’octubre de 2023 i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució i el justificant de l’ingrés de la taxa.

IMPORTANT: La devolució de taxes suposa l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumnat i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumnat. En conseqüència, per poder matricular-se al curs següent com a alumnat oficial, haurà de tornar a accedir per la via de la preinscripció.