Certificats i proves

Diploma 1-96

Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per a l’obtenció dels certificats oficials següents, un cop se n’assoleixen els objectius:

  • El certificat de nivell intermedi B1.
  • El certificat de nivell intermedi B2.
  • El certificat de nivell avançat C1.
  • El certificat de nivell avançat C2.

A Catalunya, el Departament d’Ensenyament va unificar les proves per a l’obtenció dels certificats de nivell B1 i nivell B2 l’any 1996. La unificació en l’elaboració de les proves i en els criteris d’administració i correcció asseguren la qualitat, la validesa i la fiabilitat de les proves. Les proves són administrades i corregides per equips de professors especialistes que observen estrictament les pautes establertes.

Les proves de certificat les elabora el Departament d’Ensenyament i s’administren a totes les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya en una única convocatòria, tant a alumnes oficials com a alumnes lliures. Els nivells de competència es defineixen d’acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa (MECR).

Per a més informació sobre els certificats a les Escoles Oficials d’Idiomes, cliqueu aquí.

Taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.