Antics alumnes

MATRÍCULA ALUMNES OFICIALS CURS 2023-2024


Del 3 al 10 de juliol (Només per a alumnat oficial)
  • Es consideren oficials els alumnes que han fet els seus estudis a l’EOI de Reus durant el curs 2022-2023.
  • La matrícula de l’alumnat de nivell A1 a nivell C1 es realitzarà de manera telemàtica durant el mes de juliol.

*La preinscripció de l’alumnat que vulgui fer C2 serà del 4 al 13 de setembre.

ATENCIÓ: Aquells alumnes oficials que NO es matriculin dintre d’aquests terminis de juliol, perdran l’oficialitat. En cas que un alumne/a perdés l’oficialitat i volgués tornar a ser alumne de l’EOI, hauria de tornar a passar pel procés de preinscripció al setembre i posterior sorteig.

L’EOI de Reus durà a terme la matrícula via telemàtica, entre els dies 3 i 10 de juliol, seguint aquestes pautes i calendari.

Un cop entreu a CENTROSNET:

1) Introduiu l’USUARI: data de naixement/, la CONTRASENYA: DNI (sense lletra) i la contrasenya personal que vau crear el curs passat.
2) Escolliu el grup al que us voleu matricular. Si volguéssiu canviar de franja d’horari, heu d’esperar als dies 5 i 6 de juliol.

  • Recordeu que el pagament s’ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a La Caixa. Podeu pagar en línia amb un enllaç que trobareu al mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.
  • A totes les EOI de Catalunya, a la taxa o preu públic de matrícula oficial se li ha d’afegir el preu públic per plataforma i material didàctic de 30€ segons recull l’Ordre EDU/114/2021 que modifica l’Ordre EDU/155/2020.
  • Podeu consultar la normativa referent a les convocatòries permeses per curs a l’apartat Convocatòria addicional.
  • PREUS PÚBLICS (A1, A2, C1, C2)
  • TAXES (B1, B2.1, B2.2)

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL


The questionnaire. 3d

Dins de cada nivell –bàsic, intermedi, i avançat –, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs de nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada un curs de qualsevol nivell (de 1r a C1), l’alumne/a ha de demanar-ho a la direcció de l’escola, que valorarà les circumstàncies al·legades per l’alumne/a en la sol·licitud i, el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne/a al llarg dels dos cursos realitzats. L’alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs de nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

La sol·licitud corresponent es presentarà a secretaria. El termini de presentació de la sol.licitud serà abans del període de matrícula. La direcció de l’escola resoldrà la sol.licitud considerant l’expedient i les circumstàncies de l’alumne.

En cas que es concedeixi, l’alumne/a es matricularà després dels alumnes oficials i just abans dels nous alumnes. Si no es concedeix la convocatoria addicional o bé l’alumne/a opta per no sol·licitar-la, sempre podrà si així ho decideix, examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del nivell intermedi i/o avançat.