Proves de certificació I Règim Lliure

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Calendari

Termini d’inscripció en règim lliure: del 1 de març (a partir de les 9 h) al 5 de març de 2021

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 9 de març de 2021 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 15 de març de 2021

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 29 de març de 2021

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 29 de març de 2021

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir de l’1 d’abril de 2021

Per a més informació i per fer la inscripció, cliqueu aquí.