Projecte d’Innovació “Plataforma Digital EOI del Prat”

El 31 de maig vam donar per finalitzada la participacio de la nostra escola en el Projecte d’Innovació “Plataforma Digital”.

El curs 2018-19 l’escola va ser seleccionada per participar en el Programa d’Innovació Pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge d’acord amb les bases reguladores de la RESOLUCIÓ EDU/3044/2018, de 19 de desembre. Aquest programa té una durada de 3 cursos escolars i té com a finalitat promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.

El nostre projecte s’anomena “Plataforma digital EOI del Prat”, i té com a objectius millorar l’expressió oral mitjançant la creació de vídeos, millorar la competència digital de l’alumnat i del professorat i avançar cap a una organització del centre i de l’aprenentatge basada en la cooperació del professorat i l’alumnat i en la flexibilitat de temps i espais. 

Hi han participat quatre membres del claustre de professorat i els seus alumnes: l’Anna López, la Sònia Viaplana, la Sònia Carrasco i la Sílvia Milian.  L’equip de referència ha estat la Comissió de Cultura Digital, integrada per la Sònia Carrasco, la coordinadora tant de la comissió com del projecte, i per la Sílvia Milian. 

Les produccions realitzades pels alumnes es poden classificar en tres grans grups:

 1. De caire més didàctic (col·laboració amb el Centre Cívic Palmira Domènech), aniran orientats a l’aprenentatge d’idiomes de la població del Prat de LLobregat usuària del Centre Cívic. Estaran disponibles a l’aula d’autoaprenentatge del Centre Cívic. 
 2. De caire més artístic-lúdic: es penjaran a la Plataforma Digital de Vídeo Youtube “Plataforma Digital EOI del Prat”. 
 3. De caire monològic: booktubes, TED Talks, descripcions d’objectes, situacions de la vida quotidiana.

El projecte s’ha desenvolupat en tres fases diferenciades: 

 1. Curs 2018-19: Elaboració del projecte (objectius, continguts, indicadors)
 2. Curs 2019-20: Implementació del projecte
 3. Curs 2020-21: Implementació, difusió dels resultats i redacció de la memòria.

La nostra participació en el projecte ha portat de retruc altres canvis al centre, com ara:

 • Adquisició chromebooks i carret
 • Adquisició tauletes i IPAD
 • Punts de xarxa WIFI (transitori)
 • Projectors ultra curta distància en comptes de PDIS i panells digitals per la nostra tipologia de centre.
 • Adquisició d’equipament per poder gravar vídeos amb chroma

A banda de les produccions de vídeo que s’han creat a les diferents classes, la comissió d’atenció a la diversitat ha organitzat un concurs de curtmetratges tant el curs 2019-20 com el curs 2020-21, els quals també formaran part d’aquest canal.

Davant l’oportunitat d’enriquir i millorar l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes amb les tecnologies digitals, a l’EOI del Prat no ens volem quedar enrere. Com a centre públic d’ensenyament d’idiomes d’adults compartim molts dels valors del programa d’innovació de tecnologies digitals: l’habilitació per a l’aprenentatge permanent, la formació dels alumnes en el plurilingüisme, l’estimulació de la capacitat d’aprenentatge, la capacitació cultural per a la plena integració social i laboral. 

A l’EOI del Prat volem trencar amb l es metodologies tradicionals d’aprenentatge d’idiomes i esdevenir un model per als centres educatius del nostre municipi i del territori, tal i com es recull en el nostre PEC i en el PdD. La participació en aquest programa d’innovació està essent el revulsiu necessari per tal de començar la revolució dins el claustre del nostre centre a fi de millorar les competències lingüístiques i digitals dels nostre alumnes i, especialment, per reforçar el treball en equip del professorat, motor essencial de qualsevol canvi.

Les professores participants estem molt contentes del resultat obtingut en la millora de l’expressió oral dels nostres alumnes. La realització de tasques de vídeo també ens ha permès un seguiment més individualitzat de l’alumnat durant la pandèmia i en les tasques online asincròniques. Esperem poder consolidar aquesta pràctica entre tot el claustre de cara als propers anys. hem utilitzat molt el vídeo perquè els alumnes ens lliuressin tasques oral per poder-los avaluar durant la pandèmia i en les classes online asincròniques.