Normativa acadèmica

NORMATIVA CURS 2020-2021

A la nostra pàgina web www.eoidelprat.cat trobareu tota la informació i els documents esmentats en aquesta normativa.

1. Condicions generals com a alumnat oficial

No està permès ser alumne/a oficial (matriculat en un curs extensiu) i matricular-se com a alumnat lliure del mateix idioma dins del mateix curs escolar, en la mateixa o en diferents EOI.  L’incompliment d’aquesta norma comporta l’anul·lació de la matrícula oficial (RESOLUCIÓ ENS/2304/2012, de 29 d’octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2012-2013 per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes. Punt 1.2.)

2. Alumnat menor d’edat

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, l’alumnat menor de 18 anys ha de justificar al seu professor o la seva professora, per escrit i amb antelació, les faltes d’assistència que responguin a causes previstes (visites mèdiques, exàmens etc.). Els justificants han d’anar signats pels pares o tutors. En cas de respondre a causes imprevistes, les famílies han de comunicar al centre l’absència del menor d’edat, que posteriorment ha d’aportar el justificant. Si l’absència de l’alumnat menor d’edat es produeix sense notificació prèvia, el centre la comunicarà immediatament als seus pares o tutors per SMS. Podeu trobar el justificant d’absències de l’alumnat menor d’edat a la nostra pàgina web o a la Secretaria del centre.

Les famílies de l’alumnat menor d’edat poden sol·licitar una entrevista amb el professorat en qualsevol moment del curs dins de l’horari d’atenció establert.

3. Autoritzacions

En el context actual de la COVID-19, l’alumnat haurà de signar una “Declaració responsable de salut” per tal de poder-se incorporar al centre. Rebreu aquestes autoritzacions per correu electrònic i caldrà que les retorneu signades al següent correu: secretaria@eoidelprat.cat

Alumnat major d’edat

 • “Autorització de drets d’imatge”
 • “Dades de caràcter personal”
 • “Drets de publicació de material didàctic”

Alumnat menor d’edat

 • “Drets d’imatge”
 • “Dades de caràcter personal”
 • “Drets de publicació de material didàctic”
 • “Desplaçaments fora del centre en horari escolar”
 • “Sortides en horari escolar”
 • “Ús d’internet i recursos digitals a l’aula”
 • “Autorització per no assistir al centre en cas d’absència del professora

4. Assessorament pedagògic (tutoria)

A l’inici del curs escolar, s’informarà a l’alumnat sobre els objectius a assolir a final de curs, i sobre els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los. Al llarg del curs, el professorat durà a terme, com una mínim, una sessió d’assessorament pedagògic individualitzat per tal d’informar l’alumnat sobre el seu procés d’aprenentatge.

L’alumnat també pot sol·licitar una entrevista amb el seu professor/a quan ho consideri necessari. El professorat informarà a començaments de curs sobre el seu horari d’atenció a l’alumnat. En el cas d’alumnat menor d’edat, els pares també podran demanar una entrevista.

5. Moodle, GoogleClassroom i APP Centrosnet

La plataforma Moodle del centre (http://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/moodle/) és una eina d’aprenentatge i de comunicació indispensable per al seguiment del curs, i per tant és obligatori donar-se d’alta la primera setmana de classe. El professorat us donarà instruccions sobre com fer-ho. Alguns membres del professorat fan servir l’entorn virtual GoogleClassroom per les seves classes. En aquest cas no cal donar-se d’alta.

Per una altra banda, l’APP de Centrosnet també és un requeriment del curs, ja que us permetrà rebre les notificacions d’absències de professorat, consultar les vostres absències i els resultats acadèmics.

6. Sistema d’avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat oficial de tots els cursos serà contínua i sistemàtica, globalitzada i integradora i personalitzada, a fi de valorar-ne el progrés i contrastar els objectius establerts amb els resultats obtinguts.

Nivells A1 i A2

 • Avaluació contínua: 50% de la nota final
 • Examen final: 50% de la nota final

Per tenir dret a aquesta avaluació contínua caldrà haver realitzat el 80% de les tasques. Si no es dóna aquesta condició, o si el resultat final de l’avaluació contínua és “No Apte/a”, l’examen final tindrà un pes del 100% de la nota final.

Nivell B2.1.

En el nivell B2.1 l’avaluació contínua és orientativa i la qualificació final derivarà del resultat de la prova final.

Cursos certificat

En els cursos de certificat (B1, B2.2 i C1), l’avaluació contínua és orientativa, i la qualificació final derivarà del resultat de la prova de certificat elaborada pel Departament d’Educació

7. Trasllat de matrícula

Trasllat de l’alumnat durant el curs acadèmic

El termini per efectuar un trasllat de matrícula a una altra escola oficial finalitza el dia 30 d’abril de 2021.

  8. Renúncies

 L’alumnat oficial pot presentar a la secretaria de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma fins el 30 de novembre de 2020. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si l’alumnat oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en la qualificació final.

9. Devolució de taxes o preus públics

La renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius es pot realitzar fins al 5 d’octubre de 2020. Després d’aquesta data, les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent.
 • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne/a. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, es pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2020.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures” (que trobareu en el  nostre web), que s’ha de presentar a la secretaria de l’escola.

El Prat de Llobregat, 1 de setembre de 2020